Thư viện

Tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng ta thật sự trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi tới mùa XuânTư tưởng Hồ Chí Minh là một hệ thống quan điểm toàn diện và sâu sắc về những vấn đề cơ bản cách mạng Việt Nam, là kết quả của sự vận dụng và phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào điều kiện cụ thể của nước ta, kế thừa và phát triển các giá trị truyền thống tốt đẹp của dân tộc, tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại. Đó là tư tưởng về giải phóng dân tộc, giải phóng giai cấp, giải phóng con người; về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội, kết hợp sức mạnh dân tộc với sức mạnh thời đại; về sức mạnh của nhân dân, của khối đại đoàn kết dân tộc; về quyền làm chủ của nhân dân, xây dựng Nhà nước thực sự của dân, do dân, vì dân; về quốc phòng toàn dân, xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân; về phát triển kinh tế và văn hóa, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân; về đạo đức cách mạng, cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư; về chăm lo bồi dưỡng thế hệ cách mạng cho đời sau; về vấn đề xây dựng Đảng trong sạch vững mạnh, cán bộ, đảng viên vừa là người lãnh đạo, vừa là người đầy tớ thật trung thành của nhân dân; quan trọng hơn nữa là về xây dựng Đảng ta thật trong sạch, vững mạnh “là đạo đức, là văn minh”.

Tiếp tục đọc

Advertisement

Tư tưởng của Bác Hồ về vai trò của phụ nữ trong xã hội

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi tới mùa Xuân


Tư tưởng nhất quán xuyên suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác Hồ là nhằm mục đích cao nhất giải phóng con người và ra sức tranh đấu để đòi lại những quyền thiêng liêng của con người. Trong đó, Người đặc biệt quan tâm đến sự nghiệp giải phóng phụ nữ và đấu tranh bảo vệ quyền bình đẳng cho họ. Những tư tưởng của Người về vấn đề giải phóng phụ nữ vẫn còn nguyên giá trị.

Tiếp tục đọc

Tìm hiểu đức “Chính” trong tư tưởng Hồ Chí Minh

Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư” là một trong những chuẩn mực đạo đức cốt lõi trong tư tưởng đạo đức Hồ Chí Minh. Những chuẩn mực này đã tồn tại lâu dài trong đời sống xã hội. Những con người, những cộng đồng người thường răn dạy chính mình và dạy nhau, dạy cho đời sau những đức tính quý báu đó. Những chuẩn mực đạo đức tốt đẹp này đã tồn tại xuyên qua thời gian, xuyên qua các chế độ xã hội, đến với Bác Hồ và đã được Bác tiếp thu, phát triển nội dung của những chuẩn mực ấy để rèn luyện chính mình và răn dạy chúng ta. Có người cho rằng: Giáo dục cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư thì e cổ quá. Bác đã ôn tồn giải thích: Cái gì cũ mà tốt thì phải tiếp thu, phát triển lên. Học ở Bác điều đó, sau này chúng ta có luận điểm biện chứng và khoa học, đó là kế thừa và tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa dân tộc và nhân loại.

Tiếp tục đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về Ngành Kiểm sát nhân dân

Tư tưởng Hồ Chí Minh đi tới mùa XuânChủ tịch Hồ Chí Minh rất chú trọng xây dựng bộ máy các cơ quan tư pháp và xác định đây là cơ quan trọng yếu của chính quyền. Ðối với thiết chế Viện Công tố, sau này là Viện Kiểm sát nhân dân, Bác đã có chỉ đạo rất sâu sát và toàn diện từ việc hoàn thiện mô hình tổ chức, cử nhân sự lãnh đạo cho ngành, đến việc đặt ra những yêu cầu cụ thể đối với cán bộ kiểm sát.

Tiếp tục đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng của người cán bộ đảng viên

Long live Uncle HoChủ tịch Hồ Chí Minh, người sáng lập, lãnh đạo và rèn luyện Đảng ta. Người là một trong những nhà tư tưởng, lãnh tụ cách mạng đã bàn nhiều đến vấn đề đạo đức.

Tiếp tục đọc

Phát huy tinh thần thi đua ái quốc của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh không chỉ là người khởi xướng, phát động các phong trào thi đua yêu nước, coi đó là một bộ phận quan trọng trong quá trình lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước mà còn là tấm gương mẫu mực trong những phong trào thi đua. Tiếp tục đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng trong tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc”

Tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” được Hồ Chí Minh viết vào tháng 10-1947. Tác phẩm được xác định như một văn kiện có ý nghĩa lý luận và thực tiễn sâu sắc, nhằm xây dựng và củng cố Đảng thành một đảng Mác-Lênin chân chính, đủ sức lãnh đạo sự nghiệp kháng chiến, kiến quốc đến thắng lợi vẻ vang. Ngay sau khi cách mạng thành công, nước Việt Nam dân chủ cộng hoà ra đời, trước những nhiệm vụ lớn của cách mạng và của đất nước, Người đã viết tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” nhằm chấn chỉnh và đổi mới tác phong công tác của cán bộ, đảng viên. Về mục đích, tác phẩm “Sửa đổi lối làm việc” không phải là tác phẩm chuyên bàn về đạo đức cách mạng, nhưng bên trong nội dung chứa đựng Tư tưởng Hồ Chí Minh về đạo đức cách mạng và chuẩn mực của người cán bộ đảng viên.

Tiếp tục đọc

Tư tưởng Hồ Chí Minh về mối quan hệ giữa cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân với cách mạng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Cờ Đảng(ĐCSVN) – Tư tưởng Hồ Chí Minh về sự kết hợp gắn bó hữu cơ giữa hai quá trình cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân và cách mạng xã hội chủ nghĩa không chỉ là minh chứng cho sự đúng đắn của chủ nghĩa Mác – Lênin về mối quan hệ giữa giai cấp với dân tộc mà còn là sự phát triển sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của Việt Nam. Đây là một trong những đóng góp xuất sắc của Người vào kho tàng lý luận Mác – Lênin, là nhân tố quan trọng bảo đảm cho thành công của cách mạng Việt Nam.

Tiếp tục đọc