Thường thức chính trị -1953 (gồm 50 bài viết của HỒ CHÍ MINH (17)

Viết nǎm 1953.
Ký tên Đ.X.

Nxb. Sự thật xuất bản
Lần đầu nǎm 1954. In theo bản của Nhà xuất bản Sự thật.
cpv.org.vn

—————————

(17) Thường thức chính trị gồm 50 bài viết của Chủ tịch Hồ Chí Minh, ký bút danh Đ.X., đǎng trên nhiều số báo Cứu quốc trong nǎm 1953.

Nǎm 1954, các bài viết này được Nhà xuất bản Sự thật tập hợp lại và in thành sách với tiêu đề Thường thức chính trị để cung cấp tài liệu học tập và tuyên truyền trong cán bộ và nhân dân.

Thường thức chính trị trong Tập 7 này in theo cuốn sách xuất bản nǎm 1954, có đối chiếu với các bài đǎng trên báo. Tr. 201.

Advertisement