Tag Archive | Chủ nghĩa Mác – Lênin

Tư tưởng Hồ Chí Minh trong tâm thức một vị Tướng

Văn Hoá, Đạo Đức Trong Tư Tưởng Hồ Chí Minh

Tiếp tục đọc

Advertisement

Hồ Chí Minh – Hiền nhân cách mạng (Kỳ 2)

Lời của Bác - Lời của non sôngBác Hồ của chúng ta chính là người đã nhìn rõ nhất vai trò của giai cấp vô sản và chủ nghĩa Mác – Lênin trong cuộc đấu tranh cứu nước: “Chỉ có giải phóng giai cấp vô sản thì mới giải phóng được dân tộc; cả hai cuộc giải phóng này chỉ có thể là sự nghiệp của CNCS và của cách mạng thế giới”.

Tiếp tục đọc