Tag Archive | Tập 11 (1963 – 1965)

Lời giới thiệu Tập 11

Hồ Chí Minh Toàn tập, Tập 11, bao gồm những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ tháng 1-1963 đến tháng 12-1965.

Các tác phẩm trong tập này phản ánh đầy đủ và sinh động tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn Người cùng với Ban Chấp hành Trung ương Đảng lãnh đạo toàn Đảng, toàn dân, toàn quân tiến hành đồng thời hai chiến lược cách mạng là xây dựng và bảo vệ miền Bắc xã hội chủ nghĩa và hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam, thực hiện mục tiêu chung là hoà bình, độc lập, thống nhất, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Trước hết, những bài viết, bài nói của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong thời gian này thể hiện tư tưởng chỉ đạo của Người về cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc. Người nhắc nhở: chúng ta xây dựng chủ nghĩa xã hội trong hoàn cảnh một nuớc nông nghiệp lạc hậu, lại bị chiến tranh xâm lược tàn phá. Chúng ta quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội không trải qua con đường phát triển tư bản chủ nghĩa, lại trong hoàn cảnh đất nước tạm thời bị chia cắt làm hai miền, phải tiến hành đồng thời hai nhiệm vụ chiến lược khác nhau.

Hoàn cảnh đó gây ra cho chúng ta không ít khó khǎn. Vì vậy, nhân dân ta phải “dũng cảm phấn đấu, vượt mọi khó khǎn, để xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần… chẳng những là vì hạnh phúc của đồng bào ta ở miền Bắc mà còn vì cuộc đấu tranh thần thánh của toàn dân ta để hoà bình thống nhất nước nhà”(tr. 21).

Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chỉ ra những khó khǎn, nhược điểm và yếu kém trong nền kinh tế của nước ta, nhất là về tổ chức và quản lý kinh tế. Vì vậy, Người đã cùng Trung ương Đảng đề ra ba cuộc vận động lớn: cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật trong nông nghiệp; cuộc vận động nâng cao ý thức trách nhiệm, tǎng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu, gọi tắt là cuộc vận động “3 xây, 3 chống” và cuộc vận động đồng bào miền xuôi lên tham gia phát triển kinh tế và vǎn hoá miền núi. Người nói: “chúng ta phải thật thà nhận rõ những khuyết điểm và nhược điểm, để kiên quyết sửa chữa: như ý thức làm chủ nước nhà và tinh thần trách nhiệm còn kém. Chế độ và phương pháp quản lý kinh tế tài chính của chúng ta còn nhiều thiếu sót và lỏng lẻo. Kỷ luật lao động chưa được thật nghiêm túc, Sử dụng lao động chưa được hợp lý. Khả nǎng thiết bị máy móc tuy có khá nhiều nhưng chưa được sử dụng đầy đủ” (tr.109). Vì vậy “mà nǎng suất lao động bình quân tǎng rất chậm, sản xuất phát triển chưa được mạnh mẽ, vững chắc và cân đối…, đời sống vật chất của nhân dân chưđược cải thiện nhiều” (tr. 109). Dưới sự chỉ đạo của Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, các cuộc vận động trên đã lôi cuốn hàng triệu người sôi nổi tham gia bàn định phương hướng và kế hoạch sản xuất, cải tiến kỹ thuật, tạo ra một sự chuyển biến mạnh mẽ trong nền kinh tế quốc dân, góp phần quan trọng vào việc nâng cao đời sống của nhân dân.

Tháng 3-1964, Chủ tịch Hồ Chí Minh triệu tập Hội nghị chính trị đặc biệt nhằm tǎng cường hơn nữa sự đoàn kết nhất trí trong toàn dân trước âm mưu tǎng cường và mở rộng chiến tranh của đế quốc Mỹ. Bản báo cáo của Người tại Hội nghị là một vǎn kiện rất quan trọng, tổng kết những thành tích xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và thắng lợi của quân, dân ta đánh Mỹ – ngụy ở miền Nam trong l0 nǎm, từ 1954 đến 1964. Về những thành quả trong mười nǎm xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Trong 10 nǎm qua, miền Bắc nuớc ta đã tiến những bước dài chưa từng thấy trong lịch sử dân tộc. Đất nước,xã hội và con người đều đổi mới” (tr. 224).“Làng xóm ta xưa kia lam lũ quanh nǎm mà vẫn quanh nǎm đói rách. Làng xóm ta ngày nay bốn mùa nhộn nhịp cảnh làm ǎn tập thể. Đâu đâu cũng có trường học, nhà gửi trẻ, nhà hộ sinh, câu lạc bộ, sân và kho của hợp tác xã, nhà mới của xã viên. Đời sống vật chất ngày càng ấm no, đời sống tinh thần ngày càng tiến bộ” (tr. 225). Đồng thời, trong báo cáo Người cũng đề ra những nhiệm vụ trước mắt cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta phải phấn đấu hoàn thành để đưa sự nghiệp cách mạng nước ta tiến lên giành những thắng lợi mới. Tại Hội nghị, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi “mỗi người chúng ta phải làm việc bằng hai để đền đáp lại cho đồng bào miền Nam ruột thịt” (tr.227)

Thắng lợi của Hội nghị đã đem lại một không khí phấn khởi trong toàn Đảng, toàn dân, toàn quân, làm cho mọi người thêm tin tưởng, hǎng hái vươn lên làm tròn nhiệm vụ, trước hết là hoàn thành thắng lợi kế hoạch Nhà nước nǎm 1964 và kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất.

Các tác phẩm của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong giai đoạn này còn cho thấy mối quan tâm của Người đến đời sống vǎn hoá – tinh thần của nhân dân. Theo Người, chủ nghĩa xã hội không chỉ làm cho mọi người dân có đời sống vật chất ấm no, mà còn phải có đời sống vǎn hoá – tinh thần phong phú. Các bài : Bài nói tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua “dạy tốt, học tốt” của ngành giáo dục phổ thông và sư phạm; Bài nói tại Hội nghị Tuyên giáo miền núi; Bài nói tại Đại hội thanh niên Thủ đô; Bài nói tại Trường đại học Sư phạm Hà Nội, v.v. đã thể hiện những quan điểm của Người về cách mạng tư tưởng và vǎn hoá diễn ra đồng thời với cách mạng về quan hệ sản xuất và cách mạng khoa học – kỹ thuật, nhằm xoá bỏ những tàn dư tư tưởng, thói hư tật xấu do xã hội cũ để lại, xây dựng một nền vǎn hoá mới với nội dung xã hội chủ nghĩa và đậm đà bản sắc dân tộc, xây dựng con người mới, lối sống mới và đạo đức mới xã hội chủ nghĩa. Người viết: “Muốn xây dựng một xã hội mới và tốt đẹp, thì cần phải tiêu diệt những thói hư, tật xấu của xã hội cũ còn sót lại. Muốn xây dựng chủ nghĩa xã hội thì phải bồi dưỡng con người xã hội chủ nghĩa. Con người xã hội chủ nghĩa là con người có đạo đức cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, một lòng một dạ phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng” (tr. 110).

Trải qua hơn l0 nǎm xây dựng chủ nghĩa xã hội, miền Bắc đã có những bước phát triển hết sức to lớn trong mọi lĩnh vực của đời sống xã hội, trở thành cǎn cứ địa vững chắc cho cách mạng cả nước, hoàn thành được nhiệm vụ của hậu phương lớn là không ngừng chi viện sức người, sức của cho miền Nam ruột thịt.

Dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch Hồ Chí Minh và Ban Chấp hành Trung ương Đảng, nhân dân ta ở miền Nam đã vượt qua muôn vàn khó khǎn thử thách và liên tiếp giành được những thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc Mỹ và chính quyền tay sai, đưa sự nghiệp cách mạng dân tộc dân chủ ở miền Nam tiến lên từng bước vững chắc.

Trong thời gian này, Người đã viết nhiều vǎn kiện quan trọng, phân tích một cách chính xác tình hình và triển vọng của cách mạng miền Nam, vạch trần bản chất xâm lược của cuộc chiến tranh mà đế quốc Mỹ đã gây ra ở miền Nam, đồng thời chỉ ra phương hướng, nhiệm vụ cho nhân dân ta tiến lên giành những thắng lợi mới, to lớn hơn nữa. Trả lời một nhà báo Mỹ, Người nói: “Đã mười nǎm nay, tất cả các Chính phủ Mỹ và tất cả bọn tay sai của chúng muốn dùng sức mạnh tàn bạo của chúng hòng đè bẹp sức kháng chiến của nhân dân một dân tộc anh hùng. Chúng muốn biến 14 triệu đồng bào miền Nam chúng tôi thành những người nô lệ, biến miền Nam đất nước chúng tôi thành thuộc địa kiểu mới, một cǎn cứ quân sự, để uy hiếp nền độc lập của các nước ở Đông Dương và Đông – Nam áđể tiến công miền Bắc chúng tôi” (tr. 273). Nhưng “Nhân dân miền Nam anh dũng quyết không lùi bước trước mũi súng của kẻ xâm lược và lũ bán nước. Đồng bào chúng tôi thà hy sinh hết thảy, nhưng quyết không chịu làm nô lệ” (tr.274).

Sau thất bại thảm hại của kế hoạch Xtalây – Taylo, tháng 3-1964, đế quốc Mỹ thực hiện kế hoạch Giônxơn – Mắc Namara nhằm bình định miền Nam trong vòng hai nǎm (1964-1965). Song, mọi âm mưu của đế quốc Mỹ và bè lũ tay sai đã vấp phải sức kháng cự vô cùng mãnh liệt của các tầng lớp nhân dân cả nước, trực tiếp là nhân dân miền Nam. Những chiến thắng Bình Giã, Plây Cu, Ba Gia, Đồng Xoài… của nhân dân miền Nam đã làm phá sản hoàn toàn chiến lược “chiến tranh đặc biệt” của đế quốc Mỹ, tạo ra những lực lượng rất lớn về vật chất và tinh thần để tiến lên đánh bại hoàn toàn cuộc chiến tranh xâm lược của đế quốc Mỹ. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Cuộc”chiến tranh đặc biệt” mà chúng đang thí nghiệm ở miền Nam Việt Nam đã thất bại, thì chúng cũng sẽ thất bại ở bất kỳ nơi nào khác. Đó là ý nghĩa quốc tế của cuộc đấu tranh yêu nước của đồng bào miền Nam ta đối với phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới” (tr.228).

Thất bại trong chiến lược “chiến tranh đặc biệt”, đế quốc Mỹ ồ ạt đưa thêm hàng chục vạn quân Mỹ vào miền Nam, đồng thời cho hàng trǎm máy bay và tàu chiến tǎng cường đánh phá miền Bắc. Phân tích thế bị động về chiến lược này, Chủ tịch Hồ Chí Minh viết: “Bị thua to và sa lầy ở miền Nam, chúng muốn mở rộng chiến tranh đến miền Bắc hòng gỡ thế bí. Như thế khác nào con chó sói hai chân sau đã bị kẹt vào cạm bẫy, muốn thò cả hai chân trước vào cạm bẫy nữa để giải thoát cho hai chân sau! Thật là ngu xuẩn!” (tr. 404). Người khẳng định: “Kế hoạch Taylo đã tiêu tan. Kế hoạch Mắc Namara cũng phá sản. Kế hoạch “leo thang” mà hiện nay đế quốc Mỹ đang cố thực hiện ở miền Bắc cũng nhất định sẽ thất bại. Dù Mỹ đưa thêm mấy chục vạn binh sĩ Mỹ và cố lôi kéo thêm quân đội các nước chư hầu vào cuộc chiến tranh tội ác này, thì quân và dân ta cũng quyết đánh thắng chúng” (tr.432). Người kêu gọi: “Lúc này chống Mỹ, cứu nước là nhiệm vụ thiêng liêng nhất của mọi người Việt Nam yêu nước”(tr. 434), “dù phải chiến đấu 5nǎm, 10 nǎm, 20 nǎm hoặc lâu hơn nữa, chúng ta cũng kiên quyết chiến đấu đến thắng lợi hoàn toàn” (tr. 470).

“Chống lại và làm thất bại những hành động xâm lược của đế quốc Mỹ để bảo vệ độc lập dân tộc, bảo vệ quyền sống, đó là quyền thiêng liêng của mọi người dân Việt Nam ở miền Bắc cũng như ở miền Nam. Bọn đế quốc Mỹ dù có hành động điên cuồng liều lĩnh đến đâu, cũng không thể nào ngǎn cản nổi nhân dân Việt Nam tiếp tục cuộc chiến đấu yêu nước cho đến thắng lợicuối cùng” (tr. 428).

Bị thua đau về quân sự lại bị nhân dân Mỹ và nhân dân thế giới lên án, Tổng thống Mỹ đã đối phó bằng luận điệu “hoà bình” dối trá, tuyên bố “sẵn sàng thảo luận không điều kiện”. Vạch trần thủ đoạn lừa bịp đó, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Để lập lại hoà bình, chỉ có một con đường đúng đắn, là Mỹ phải làm đúng Hiệp định Giơnevơ nǎm 1954 về Việt Nam và cuốn gói rút lui có trật tự”(tr. 439), “Nếu đế quốc Mỹ khôn hồn theo con đường thứ hai, nhân dân Việt Nam sẽ sẵn sàng hoan tống họ một cách lịch sự ” (tr. 405).

Phối hợp với mặt trận quân sự, Người mở rộng mặt trận đấu tranh ngoại giao. Trong các bài trả lời phỏng vấn của phóng viên thông tấn, báo chí nước ngoài, Người đã nêu cao lập trường chính nghĩa và thiện chí hoà bình của nhân dân ta, tranh thủ sự đồng tình và ủng hộ của các nước anh em và bè bạn, của các tổ chức quốc tế và nhân dân yêu chuộng hoà bình, công lý trên thế giới, bao gồm cả nhân dân tiến bộ Mỹ. Người quan tâm củng cố khối đoàn kết truyền thống giữa nhân dân ba nước Đông Dương trong cuộc đấu tranh chống kẻ thù chung. Người cũng chǎm lo cho việc hình thành trong thực tế một Mặt trận thống nhất phản đế giữa nhân dân Việt – Mỹ, để“Nhân dân Mỹ đánh từ trong ra,nhân dân ta đánh từ ngoài vào. Hai bên giáp công mạnh mẽ, thì đế quốc Mỹ nhất định sẽ thua, nhân dân Việt- Mỹ nhất định sẽ thắng” (tr. 524).

Giữa lúc cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của nhân dân ta đang dâng cao thì trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế diễn ra cuộc khủng hoảng về đường lối, dẫn đến nguy cơ phân liệt. Trong tình hình đó, Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn luôn giương cao ngọn cờ đoàn kết, chủ trương giải quyết mọi bất đồng giữa các đảng và các nước anh em trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản. Trả lời phỏng vấn của một nhà báo nước ngoài về vấn đề này, Chủ tịch Hồ Chí Minh nói: “Lịch sử phong trào cách mạng thường có những mâu thuẫn, có những cuộc đấu tranh về tư tưởng, nhưng kết quả là chủ nghĩa Mác – Lênin thắng lợi, cách mạng ngày càng phát triển.

Chúng tôi tin rằng cuộc đấu tranh tư tưởng trong phe xã hội chủ nghĩa, tuy còn khó khǎn, nhưng sẽ được giải quyết tốt đẹp. Trong cuộc đấu tranh ấy, chúng tôi luôn luôn giữ thái độ kiên trì đoàn kết trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và chủ nghĩa quốc tế vô sản, bảo vệnhững nguyên tắc cách mạng của hai bản Tuyên bố Mátxcơva 1957 và 1960″ (tr.313). Thực tiễn cách mạng Việt Nam những nǎm qua, chứng tỏ đường lối nói trên là đúng đắn, ngày nay, vẫn giữ nguyên ý nghĩa chỉ đạo đối với chính sách đối ngoại của Đảng và Nhà nước ta.

Trong tập này, bạn đọc cũng tìm thấy những quan điểm và những biện pháp của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác xây dựng Đảng. Các tác phẩm như: Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mớiBài nói tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Nam Định; Những chi bộ tốt; Bài nói tại Hội nghị bồi dưỡng chỉnh huấn do Trung ương triệu tập, v.v. đã thể hiện sự quan tâm đặc biệt của Chủ tịch Hồ Chí Minh đến việc nâng cao trình độ tư tưởng và lý luận của cán bộ, đảng viên; kiện toàn các cấp uỷ đảng địa phương và các tổ chức cơ sở đảng; cải tiến công tác lãnh đạo và lề lối làm việc, chống các tệ quan liêu mệnh lệnh, tǎng cường mối quan hệ với quần chúng. Người yêu cầu cán bộ, đảng viên phải thường xuyên nâng cao phẩm chất đạo đức cách mạng, chống chủ nghĩa cá nhân, phát huy tinh thần độc lập, tự chủ, tự lực tự cường, đề cao tinh thần trách nhiệm, chống mọi ảnh hưởng của chủ nghĩa xét lại và chủ nghĩa giáo điều, bảo vệ sự trong sáng của chủ nghĩa Mác – Lênin, bảo vệ sự đoàn kết nhất trí trong Đảng. Người viết: “Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương” (tr.23). Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng nhắc nhở: “Đảng ta là một Đảng phấn đấu hy sinh vì lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân, của giai cấp vô sản, chứ không vì lợi ích nào khác. Nhưng số người đó coi Đảng như một cái cầu thang để thǎng quan phát tài. Họ không quan tâm đến đời sống của nhân dân mà chỉ lo nghĩ đến lợi ích của riêng mình. Họ quên rằng mỗi đồng tiền, hạt gạo đều là mồ hôi nước mắt của nhân dân, do đó mà sinh ra phô trương, lãng phí. Họ tự cho mình có quyền sống xa hoa hưởng lạc, từ đó mà đi đến tham ô, trụy lạc, thậm chí sa vào tội lỗi” (tr.374). Hơn 30 nǎm đã trôi qua, song những quan điểm nêu trên của Chủ tịch Hồ Chí Minh về xây dựng Đảng vẫn còn ý nghĩa thời sự trong công cuộc đổi mới hiện nay ở nước ta.

Tập 11 của bộ Hồ Chí Minh Toàn tập, xuất bản lần thứ hai, gồm có 227 bài. So với lần xuất bản trước, lần này được bổ sung thêm 45 bài, trong đó có 13 bài lần đầu tiên được công bố. Mặc dù đã có nhiều cố gắng trong sưu tầm, đối chiếu, xác minh, song do hạn chế về thời gian, chắc chắn tập sách này vẫn không tránh khỏi còn thiếu sót. Chúng tôi mong được sự góp ý của bạn đọc gần xa.

VIỆN NGHIÊN CỨU CHỦ NGHĨA MÁC – LÊNIN VÀ TƯ TƯỞNG HỒ CHÍ MINH

cpv.org.vn


Bạn muốn download trọn bộ Hồ Chí Minh toàn tập
Tập 11 (1963 – 1965) hãy nhấn vào đây Down load

Advertisement

Lời phát biểu trong buổi đón tiếp đồng chí Antônin Nôvốtni (22-1-1963)

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni thân mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồngchí và các bạn,

Hôm nay, nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam, Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Nôvốtni, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc và nữ đồng chí Nôvốtni.

Nhiệt liệt hoan nghênh đồng chí Simunếch, Uỷ viên Chủ tịch đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Phó Thủ tướng nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc và nữ đồng chí Simunếch.

– Đồng chí Lênatơ, Uỷ viên Chủ tịch đoàn Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Chủ tịch Hội đồng quốc dân Xlôvaki.

– Đồng chí Đavít, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc và các đồng chí cùng đi trong Đoàn.

Thưa đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí,

Nǎm 1957, chúng tôi may mắn được đến thǎm nước Tiệp Khắc anh em. Khắp nơi chúng tôi thấy nhân dân cần cù, anh dũng, phong cảnh tốt đẹp, vui tươi. ở thành thị và nông thôn, chúng tôi được thấy những tiến bộ vĩ đại trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Từ các đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước cho đến anh chị em công nhân, nông dân, trí thức, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng đều đón tiếp chúng tôi một cách vô cùng thân ái như những người anh em. Khi trở về nước, chúng tôi đã thuật lại những điều tốt đẹp đó thì đồng bào Việt Nam chúng tôi rất phấn khởi, nhất là khi biết tin rằng đồng chí Chủ tịch Nôvốtni sẽ sang thǎm Việt Nam. Từ đó, đồng bào chúng tôi trông chờ đồng chí mãi

Trải bao tháng đợi nǎm chờ,

Chờ người khách quý bao giờ đến thǎm?

Hôm nay nhân dân Việt Nam vô cùng sung sướng được đón tiếp đồng chí Chủ tịch thân mến và các vị khách quý, như đón tiếp những người anh em ruột thịt từ phương xa về. Các đồng chí đến với chúng tôi đúng vào dịp Tết cổ truyền, tức là những ngày mừng xuân của nhân dân Việt Nam. Vậy là các đồng chí đã làm cho:

Xuân này, xuân lại thêm xuân,

Nước non xa, anh em gần, vui thật là vui!

Chúng tôi chân thành mong rằng đồng chí Chủ tịch kính mến và nữ đồng chí Nôvốtni và các đồng chí trong Đoàn coi ở đây cũng như ở nhà mình và chúc các đồng chí mạnh khoẻ, vui vẻ và thu được kết quả tốt đẹp trong những ngày ở thǎm Việt Nam.

Tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Tiệp Khắc vẻ vang muôn nǎm!

Tình đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại làm trung tâm muôn nǎm!

Hoà bình thế giới muôn nǎm!

Nói ngày 22-1-1963.

———————-

Báo Nhân dân, số 3225, ngày 23-1-1963.
cpv.org.vn

Diễn vǎn trong buổi chiêu đãi Chủ tịch Antônin Nôvốtni (22-1-1963)

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi xin nhiệt liệt chào mừng đồng chí Antônin Nôvốtni, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Tiệp Khắc, Chủ tịch nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Tiệp Khắc, nữ đồng chí Nôvốtni và các vị cùng đi trong Đoàn, đã mang tình hữu nghị thắm thiết đến cho nhân dân Việt Nam chúng tôi.

Nǎm 1957, trong dịp đi thǎm Tiệp Khắc anh em, tôi đã được thấy những thắng lợi to lớn của các đồng chí trong công cuộc xây dựng đất nước. Dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, nhân dân Tiệp Khắc đang hǎng hái xây dựng chủ nghĩa xã hội. Mấy nǎm qua, các đồng chí lại giành thêm nhiều thắng lợi to lớn hơn. Hiện nay Tiệp Khắc đã có nền công nghiệp tiên tiến, đã hoàn thành điện khí hoá trong cả nước và đã trở nên một trong những nước có mức sống cao nhất trên thế giới. Chủ nghĩa xã hội đã hoàn thành thắng lợi ở Tiệp Khắc. Nhân dân Tiệp Khắc đang ra sức chuẩn bị tiến dần lên chủ nghĩa cộng sản.

Trong những nǎm qua, chính sách ngoại giao hoà bình và hữu

nghị đã không ngừng nâng cao địa vị quốc tế của Tiệp Khắc, góp phần mở rộng ảnh hưởng của phe xã hội chủ nghĩa và giữ gìn hoà bình thế giới.

Nước Việt Nam chúng tôi tự hào có một nước anh em cường thịnh như nước Tiệp Khắc. Nhân dân Việt Nam tự hào có những người anh em như nhân dân Tiệp Khắc dũng cảm và tài nǎng.

Thành tích to lớn của nhân dân Tiệp Khắc đã cổ vũ chúng tôi rất nhiều trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và trong sự nghiệp đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà.

Trong những nǎm qua, nhân dân Việt Nam chúng tôi ở miền Bắc đã giành được nhiều thắng lợi trong công việc cải tạo nền kinh tế theo chủ nghĩa xã hội và hiện đang ra sức thi đua thực hiện từng bước công cuộc công nghiệp hoá xã hội chủ nghĩa đưa miền Bắc tiến lên chủ nghĩa xã hội, làm cơ sở vững chắc cho cuộc đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà.

Ở miền Nam, đồng bào chúng tôi đoàn kết chặt chẽ dưới ngọn cờ của Mặt trận dân tộc giải phóng miền Nam đang đấu tranh kiên quyết chống đế quốc Mỹ phá hoại Hiệp định Giơneve, can thiệp vũ trang và mở rộng cuộc chiến tranh không tuyên bố ở miền Nam và chống lại nền thống trị độc tài của bọn Ngô Đình Diệm.

Sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và công cuộc đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất Tổ quốc của toàn thể nhân dân Việt Nam chúng tôi ngày càng được sự ủng hộ rộng rãi của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa và của nhân dân yêu chuộng hoà bình trên thế giới, ngày càng thu được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Trên thế giới, mấy nǎm qua, các lực lượng hoà bình và tiến bộ tiếp tục giành được những thắng lợi mới. Phe xã hội chủ nghĩa đã đạt nhiều thành tựu quan trọng về mọi mặt và ngày càng có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của tình hình thế giới. Liên Xô vĩ đại đã hoàn thành thắng lợi nǎm thứ tư của kế hoạch 7 nǎm, tiến những bước khổng lồ trên con đường xây dựng chủ nghĩa cộng sản. Với những chuyến bay tuyệt vời của các anh hùng vũ trụ, với trạm tự động giữa các hành tinh phóng về phía sao Hoả, Liên Xô tiếp tục dẫn đầu thế giới về những mặt khoa học, kỹ thuật quan trọng nhất. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà hoàn toàn ủng hộ những đề nghị đúng đắn của Liên Xô về việc ngừng thử vũ khí hạt nhân, thực hiện giải trừ quân bị và mọi cố gắng khác của Liên Xô nhằm làm dịu tình hình thế giới và gìn giữ hoà bình. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt hoan nghênh Liên Xô luôn luôn kiên quyết ủng hộ cách mạng giải phóng dân tộc ở khắp nơi trên thế giới. Trung Quốc đang khắc phục thắng lợi những khó khǎn to lớn do thiên tai suốt 3 nǎm gây nên, ra sức xây dựng đất nước thành một cường quốc xã hội chủ nghĩa. Nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa đang ra sức giải quyết bằng thương lượng hoà bình vấn đề biên giới Trung- ấn. Nhân dân Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà kiên quyết ủng hộ lập trường đầy thiện chí của Chính phủ Trung Quốc. Chúng ta tin rằng, được sự đồng tình và ủng hộ ngày càng sâu rộng của rất nhiều nước và của nhân dân thế giới, lập trường thiện chí của Trung Quốc sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, vấn đề biên giới Trung – ấn sẽ được giải quyết phù hợp với lợi ích của nhân dân hai nước Trung – ấn, lợi ích của hoà bình ở châu á và thế giới. Các nước anh em khác trong phe xã hội chủ nghĩa đang đẩy mạnh nền kinh tế quốc dân phát triển với tốc độ nhanh chóng và thu được những thành tích rực rỡ trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội.

Phong trào giải phóng của các dân tộc bị áp bức ngày càng lên mạnh. Hệ thống thuộc địa của chủ nghĩa đế quốc đang tan rã. Sau khi giành được thắng lợi to lớn trong cuộc đấu tranh chống đế quốc xâm lược, nhân dân Lào đang tiến lên trên con đường thực hiện một nước Lào hoà bình, độc lập, trung lập và phồn vinh. Đương đầu với đế quốc Mỹ hung ác, nhân dân Cuba anh em đã anh dũng đứng vững như vách sắt tường đồng, kiên quyết tiến trên con đường xây dựng chủ nghĩa xã hội, tiếp tục giương cao ngọn cờ cách mạng ở châu Mỹ latinh.

Ở các nước tư bản, phong trào đấu tranh của giai cấp công nhân đang sôi nổi khắp nơi.

Phong trào bảo vệ hoà bình thế giới ngày một mở rộng.

Sự nghiệp giải phóng dân tộc, cuộc đấu tranh của giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong các nước tư bản, cuộc đấu tranh để bảo vệ hoà bình thế giới liên tiếp giành thắng lợi ngày càng to lớn, là do sức mạnh và sự đoàn kết nhất trí của các nước trong phe xã hội chủ nghĩa và của phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Để giành thắng lợi to lớn hơn nữa cho sự nghiệp hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội, chúng ta hãy thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị anh em, sự đoàn kết nhất trí và sự hợp tác tương trợ giữa các nước xã hội chủ nghĩa và giữa các đảng cộng sản và đảng công nhân trên thế giới dưới ngọn cờ vĩ đại của chủ nghĩa Mác- Lênin, chủ nghĩa quốc tế vô sản và trên cơ sở những vǎn kiện lịch sử của hai cuộc Hội nghị Mátxcơva 1957 và 1960.

Đảng Lao động Việt Nam và nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nguyện ra sức góp phần của mình vào sự nghiệp đoàn kết thiêng liêng ấy.

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi trong Đoàn,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Nhân dân hai nước Việt Nam và Tiệp Khắc yêu mến nhau, quý trọng nhau, đoàn kết chặt chẽ, giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì chúng ta là đồng chí, chúng ta là anh em cùng trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Trong những nǎm gần đây, tình hữu nghị và quan hệ hợp tác về mọi mặt giữa hai nước chúng ta không ngừng củng cố và phát triển. Những cuộc đi thǎm lẫn nhau của những đồng chí lãnh đạo Đảng và Nhà nước hai nước Việt Nam và Tiệp Khắc đã làm tǎng thêm mối tình thân ái và quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước chúng ta. Nhân dân chúng tôi luôn luôn ghi nhớ sự ủng hộ và giúp đỡ nhiệt tình của nhân dân Tiệp Khắc anh em đối với công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, đối với phong trào yêu nước ở miền Nam, đối với cuộc đấu tranh để hoà bình thống nhất Tổ quốc chúng tôi.

Nhân dịp này tôi xin chân thành thay mặt Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam cảm ơn Đảng, Chính phủ và nhân dân Tiệp Khắc anh em.

Chúng tôi chắc rằng cuộc đi thǎm này của đồng chí Chủ tịch Nôvốtni sẽ củng cố thêm nữa và phát triển thêm nữa sự đoàn kết nhất trí và quan hệ hữu nghị giữa hai dân tộc chúng ta. Điều đó rất có lợi cho sự tǎng cường lực lượng của đại gia đình xã hội chủ nghĩa và cho sự nghiệp hoà bình thế giới.

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi trong Đoàn,

Thưa các đồng chívà các bạn,

Theo phong tục Việt Nam chúng tôi, ngày Tết âm lịch là ngày đoàn tụ của những người thân trong gia đình. Tôi mong rằng trong thời gian ở thǎm Việt Nam, đồng chí Chủ tịch và các đồng chí cùng đi trong Đoàn sẽ cảm thấy vui vẻ như về ǎn tết giữa những người thân yêu trong nhà mình.

Tôi đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị không gì lay chuyển nổi giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc anh em.

Chúc sự đoàn kết nhất trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại làm trung tâm.

Chúc hoà bình thế giới ngày càng củng cố.

Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến.

Chúc sức khoẻ các đồng chí thân mến cùng đi với Chủ tịch.

Chúc sức khoẻ các đồng chí và các bạn.

Đọc tối 22-1-1963.

——————-

Báo Nhân dân, số 3225, ngày 23- 1-1963.
cpv.org.vn

Lời chúc mừng nǎm mới (25-1-1963)

Thưa đồng bào thân mến,

Nǎm nay, ở miền Bắc chúng ta lại vui vẻ ǎn Tết trong hoà bình.

Dưới chế độ xã hội chủ nghĩa của chúng ta, mọi người đoàn kết, phấn khởi mừng xuân.

Đồng bào miền Bắc, từ các cụ phụ lão đến các cháu thanh niên và nhi đồng, ai cũng cố gắng góp phần xây dựng đời sống ấm no hạnh phúc.

Nhân dịp này, thay mặt Đảng và Chính phủ, tôi thân ái gửi lời khen ngợi:

– Các anh hùng, chiến sĩ thi đua và tất cả anh chị em công nhân, nông dân, trí thức đang hǎng hái thi đua sản xuất và công tác.

– Chiến sĩ và cán bộ trong quân đội, công an, dân quân luôn luôn nâng cao cảnh giác, bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn trật tự an ninh.

– Cán bộ, nhân viên các ngành công tác đang ra sức phục vụ nhân dân, phục vụ cách mạng.

Tết này càng thêm vui, vì có những người anh em thân thiết vượt muôn dặm đến ǎn Tết với đồng bào ta, là đồng chí Nôvốtni, Bí thư thứ nhất Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản, Chủ tịch nước Tiệp Khắc anh em, cùng bà Nôvốtni và các vị lãnh đạo khác của Đảng và Chính phủ Tiệp Khắc.

Trong khi ở miền Bắc, chúng ta vui vẻ ǎn Tết, lòng chúng ta vẫn luôn luôn ở bên cạnh đồng bào miền Nam đang đoàn kết chặt chẽ, chiến đấu anh dũng chống chế độ bạo tàn của Mỹ – Diệm. Càng thương đồng bào miền Nam, chúng ta càng phải lao động cần cù, phấn đấu hǎng hái hơn nữa cho Bắc Nam mau được sum họp một nhà.

Nhân dịp đầu nǎm, tôi thân ái gửi lời thǎm hỏi tất cả đồng bào miền Nam ruột thịt.

Nước Việt Nam ta là một,

Dân tộc Việt Nam ta là một.

Dù cho sông cạn đá mòn,

Nhân dân Nam, Bắc là con một nhà.

Cuộc đấu tranh của toàn dân ta để thực hiện hòa bình thống nhất nước nhà nhất định thắng lợi.

Nhân dịp này, tôi cũng gửi lời thân ái thǎm hỏi và khen ngợi kiều bào ta, dù ở đất khách quê người, vẫn một lòng hướng về Tổ quốc và sốt sắng góp phần xây dựng đất nước.

Chúng ta cùng nhau:

Mừng nǎm mới,

Cố gắng mới,

Tiến bộ mới,

Chúc Quý Mão là nǎm nhiều thắng lợi.

Đọc tối 25-1-1963.

———————

Báo Nhân dân, số 3228, ngày 27-1-1963.
cpv.org.vn

Lời cảm ơn trong buổi tiệc Chủ tịch Antônin Nôvốtni chiêu đãi (26-1-1963)

Thưa đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Nôvốtni kính mến,

Thưa các đồng chí thân mến cùng đi với đồng chí Chủ tịch,

Thưa các đồng chí và các bạn,

Thay mặt nhân dân Việt Nam, Đảng Lao động Việt Nam và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà, tôi chân thành cảm ơn những lời thân thiết của đồng chí Chủ tịch.

Trong những ngày đồng chí Chủ tịch và các đồng chí trong Đoàn ở thǎm đất nước chúng tôi, nhân dân Việt Nam càng thấy rõ sự quan tâm của các đồng chí đối với công cuộc cách mạng của chúng tôi. Những cử chỉ thân tình, những lời nói thân thiết của đồng chí Chủ tịch đã đi sâu vào tấm lòng đồng bào chúng tôi và đã thiết thực đóng góp vào việc tǎng cường tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta. Chúng tôi xin thành thật cảm ơn đồng chí Chủ tịch và các đồng chí cùng đi với Chủ tịch.

Trong khi ở miền Bắc thi đua lao động để xây dựng chủ nghĩa xã hội và ở miền Nam đấu tranh gian khổ để tự giải phóng khỏi ách dã man của Mỹ – Diệm, nhân dân Việt Nam tin ở sức mạnh đoàn kết của mình và cũng tin ở sự ủng hộ và đồng tình của Liên Xô, Trung Quốc, Tiệp Khắc và các nước xã hội chủ nghĩa anh em khác trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa.

Nhân dân Việt Nam rất vui mừng trước những thắng lợi to lớn của nhân dân Tiệp Khắc anh em trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và trong sự đóng góp tích cực vào sự nghiệp giữ gìn hoà bình, độc lập dân tộc, dân chủ và chủ nghĩa xã hội.

Nhân dân Tiệp Khắc đạt được những thắng lợi to lớn đó là do tinh thần lao động đầy sáng tạo của mình dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Tiệp Khắc đứng đầu là đồng chí Nôvốtni, người chiến sĩ cộng sản lỗi lạc, suốt đời đấu tranh cho hạnh phúc của nhân dân và giai cấp công nhân.

Trong những ngày vừa qua, đại biểu của Đảng, Chính phủ của hai nước chúng ta đã cùng nhau trao đổi ý kiến trong tinh thần hữu nghị anh em. Chúng ta đã nhất trí về những vấn đề quan trọng của tình hình thế giới. Chúng ta đã nhất trí về sự cần thiết phải củng cố tình đoàn kết hữu nghị giữa các nước xã hội chủ nghĩa trên cơ sở chủ nghĩa Mác – Lênin và tinh thần quốc tế vô sản, cǎn cứ và những vǎn kiện lịch sử của hai cuộc Hội nghị ở Mátxcơva nǎm 1957 và 1960…

Thưa đồng chí Chủ tịch kính mến,

Cuộc đi thǎm của đồng chí Chủ tịch lần này là một cống hiến rất quý báu vào việc thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước chúng ta cũng như việc củng cố tình đoàn kết giữa các nước anh em trong đại gia đình xã hội chủ nghĩa. Sự cống hiến ấy sẽ có ảnh hưởng rất tốt đẹp và lâu dài.

Tôi đề nghị các đồng chí và các bạn cùng tôi nâng cốc:

Chúc tình hữu nghị giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc đời đời bền vững.

Chúc sự đoàn kết nhất trí giữa các nước xã hội chủ nghĩa do Liên Xô vĩ đại làm trung tâm ngày càng củng cố.

Chúc sức khoẻ đồng chí Chủ tịch và nữ đồng chí Antônin Nôvốtni kính mến.

Chúc sức khoẻ các đồng chí cùng đi với Chủ tịch.

Chúc sức khoẻ tất cả các đồng chí và các bạn.

Đọc tối 26-1-1963.

———————–

Báo Nhân dân, số 3228, ngày 27-1-1963.
cpv.org.vn

Thư chúc Tết đồng bào Hải Phòng (1-1963)

Nhân dịp nǎm mới, Bác gửi lời chúc Tết cán bộ, đảng viên, đoàn viên thanh niên và toàn thể đồng bào Hải Phòng: Nǎm mới, cố gắng mới, thắng lợi mới.

Nǎm nay, các cô, các chú phải ra sức đẩy mạnh sản xuất công nghiệp và nông nghiệp.

Trong công nghiệp, phải ra sức đẩy mạnh việc hợp lý hoá sản xuất, cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, nâng cao chất lượng, nâng cao nǎng suất lao động, làm đúng khẩu hiệu: nhanh, nhiều, tốt, rẻ.

Ở trong nông nghiệp, phải ra sức cải tiến quản lý, cải tiến kỹ thuật, trước mắt phải ra sức chống hạn cho kỳ được.

Cán bộ, đảng viên và đoàn viên thanh niên lao động phải gương mẫu trong mọi việc.

Các cô phụ nữ thì tích cực thi đua 5 tốt.

Các cháu nhi đồng phải thi đua làm đúng 5 điều Bác dặn.

Các cô, các chú ǎn Tết cho vui vẻ, phấn khởi nhưng phải tiết kiệm, ǎn Tết xong phải khẩn trương sản xuất ngay.

Nhân dịp đồng chí Chủ tịch Antônin Nôvốtni, các vị cùng đi và Bác về thǎm Hải Phòng, mong các cô, các chú đẩy mạnh thi đua về mọi mặt. Nǎm ngoái trong đợt thi đua giành danh hiệu Titốp, Hải Phòng đã đạt thành tích tốt. Nǎm nay, cá nhân, đơn vị nào thi đua đạt thành tích tốt thì sẽ được tặng thưởng danh hiệu Nôvốtni.

Xuân Quý Mão, nǎm 1963
Hồ Chí Minh

———————

Sách Chủ tịch Hồ Chí Minh với Đảng bộ và nhân dân Hải Phòng, Nxb Hải Phòng, 1985, tr.124-125.
cpv.org.vn

Bài phát biểu tại buổi tiễn đoàn đại biểu Đảng Cộng sản và Chính phủ Tiệp Khắc (27-1-1963)

Thưa đồng chí Nôvốtni và nữ đồng chí Nôvốtni thân mến,

Thưa các đồng chí thân mến,

Hôm nay, tiễn đưa các đồng chí lên đường, lòng chúng tôi vô cùng lưu luyến.

Trong những ngày xuân đầm ấm, các đồng chí đã đến thǎm đất nước Việt Nam và mang đến cho nhân dân chúng tôi những tình cảm nồng nàn của nhân dân Tiệp Khắc anh em. Các đồng chí đã tỏ hết lòng ủng hộ nhân dân cả nước chúng tôi trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh yêu nước để hoà bình thống nhất nước nhà. Tôi xin thay mặt nhân dân, Đảng Lao động và Chính phủ nước Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhiệt liệt cảm ơn các đồng chí và nhờ các đồng chí chuyển cho nhân dân Tiệp Khắc anh em tình thân ái nhất của nhân dân Việt Nam.

Mấy ngày qua thật là vui vẻ, đậm đà.

Tôi tin rằng cuộc đi thǎm của đồng chí Chủ tịch lần này càng làm cho nhân dân hai nước và hai Đảng chúng ta gần gũi nhau hơn nữa và tǎng cường hơn nữa tình đoàn kết nhất trí trong phe xã hội chủ nghĩa, trong phong trào cộng sản và công nhân quốc tế. Trong sự nghiệp đấu tranh vĩ đại cho hoà bình, dân chủ, độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội, không gì thiêng liêng bằng tình đoàn kết keo sơn giữa các nước xã hội chủ nghĩa anh em, giữa các đảng của giai cấp công nhân cùng phấn đấu dưới ngọn cờ tất thắng của chủ nghĩa Mác – Lênin, cùng chung một lý tưởng cao cả là chủ nghĩa cộng sản.

Đoàn kết là sức mạnh của chúng ta.

Đoàn kết là thắng lợi của chúng ta.

Tôi xin chúc:

Tình đoàn kết giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Tiệp Khắc muôn nǎm!

Tình đoàn kết giữa các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa mà Liên Xô vĩ đại là trung tâm muôn nǎm!

Xin chúc đồng chí Nôvốtni, nữ đồng chí Nôvốtni và các đồng chí trong Đoàn lên đường mạnh khoẻ.

Tiễn đưa nhớ buổi hôm nay,
Mối tình đoàn kết, càng ngày càng sâu,
Xa nhau lòng vẫn gần nhau.

Nói ngày 27-1-1963.

———————–

Báo Nhân dân, số 3229, ngày 28-1-1963.
cpv.org.vn

Bài nói với cán bộ và đồng bào tỉnh Hà Đông (30-1-1963)

Nǎm mới Bác thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ đến thǎm hỏi đồng bào tỉnh nhà đồng thời nhắc nhủ đồng bào chống hạn. Công việc cấp bách trước mắt hiện nay là ra sức chống hạn. Tỉnh ta có 8 huyện mà 4 huyện bị hạn nặng. Tất cả diện hạn là 2 vạn 1 nghìn mẫu tây. Về hoa màu thì 1 vạn 8 nghìn mẫu đương bị hạn. Về cây công nghiệp thì có 4.000 mẫu bị hạn. Hạn như vậy là nghiêm trọng.

Bác có đi thǎm mấy chỗ, thấy đồng bào đang cố gắng tát nước và anh em công nhân ở các trạm bơm ngày Tết vẫn ở lại làm việc, như thế là tốt.

Hiện nay hạn hán đang kéo dài. Chúng ta phải ra sức chống hạn để cấy trồng cho kịp thời vụ.

Nhưng có một số cán bộ và đồng bào còn tính ỷ lại, chờ trời mưa, chờ máy bơm, chờ nước tự chảy vào ruộng, không kịp thời khơi nguồn nước, những nơi có nước cũng không ra sức tát. Như thế là không đúng. Nhà máy của ta sản xuất máy bơm chưa đủ cung cấp theo yêu cầu, chúng ta cần phải ra sức vượt mọi khó khǎn, tìm đủ mọi cách để chống hạn.

Bây giờ cần phải lập tức làm những việc sau đây:

– Phải dùng cho tốt những máy bơm đã có.

– Phải thay phiên nhau tát nước không kể ngày đêm, triệt để chống hạn.

– Phải đào vét mương ngòi đưa nước vào ruộng và sửa giếng cũ, đào giếng mới.

Đào giếng thì cần rút kinh nghiệm, có kế hoạch rõ ràng. Cán bộ kỹ thuật và những kiện tướng thuỷ lợi cần được phân phối đến những nơi đồng bào cần đào giếng.

Chống hạn cũng như đánh giặc.

Phải hết sức cố gắng, phải đồng tâm hiệp lực đánh cho kỳ thắng giặc hạn.

Đồng bào tỉnh nhà đã anh dũng trong kháng chiến. Bây giờ phải lấy tinh thần anh dũng ấy mà đánh giặc hạn, quyết giành lấy thắng lợi

Bác nêu 5 điểm sau đây, cán bộ và đồng bào phải làm cho thật tốt:

l) Nơi đã cấy trồng rồi mà thiếu nước thì phải tát đủ nước để nuôi lúa, nuôi cây. Những nơi chưa cấy, chưa trồng mà bị hạn thì phải ra sức chống hạn, đảm bảo đủ nước để cấy lúa, trồng hoa màu và cây công nghiệp cho kịp thời vụ.

2) Tỉnh nhà vừa được mùa. Được mùa thì thường ít chú ý tiết kiệm. Bây giờ hạn hán thì vừa phải ra sức chống hạn, vừa phải tiết kiệm lương thực.

3) Trong tỉnh có 4 huyện bị hạn nặng. Các huyện khác bị hạn ít cũng phải cố gắng tǎng gia sản xuất, tiết kiệm lương thực và tuỳ khả nǎng mà giúp đỡ đồng bào những huyện bị hạn nặng.

4) Các cơ quan, xí nghiệp, công trường, bộ đội… phải cố gắng tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm hơn nữa để tự túc lương thực càng nhiều càng tốt.

5) Phải cố gắng đẩy mạnh chǎn nuôi trâu, bò, lợn, gà cho tốt. Chǎn nuôi tốt mới có nhiều phân để tǎng nǎng suất.

Làm việc gì cũng phải tổ chức tốt, lãnh đạo sát. Trong lúc này toàn Đảng, toàn dân phải quyết tâm chống hạn. Tỉnh uỷ và các huyện uỷ phải kiểm tra, đôn đốc, đi sát, giúp đỡ đồng bào; các đồng

chí đảng viên, đoàn viên và dân quân phải xung phong gương mẫu trong việc chống hạn.

Trong kháng chiến, vì chúng ta đoàn kết mà thắng lợi. Bây giờ chống hạn, chúng ta đồng tâm hiệp lực thì nhất định cũng thắng lợi. Bác có một câu thơ để tặng cho tỉnh Hà Đông, mong đồng bào tỉnh nhà ra sức chống hạn thắng lợi để xứng đáng với vinh dự ấy:

Hà Đông anh dũng tuyệt vời,

Vắt đất ra nước thay trời làm mưa.

Cá nhân nào, xã nào, huyện nào chống hạn tốt nhất thì Bác và tỉnh sẽ thưởng.

Mong đồng bào chống hạn thắng lợi.

Nói ngày 30-1 -1963

——————

Tư liệu của Ban Tuyên huấn tỉnh Hà Tây.
cpv.org.vn

Điện gửi Đại hội đoàn kết nhân dân Á – Phi (2-2-1963)

Kính gửi Đại hội đoàn kết nhân dân á – Phi lần thứ III tại Mốtsi (Tanganica),

Phong trào đoàn kết nhân dân á – Phi đã thu được nhiều kết quả to lớn trong công cuộc đoàn kết các dân tộc á – Phi đấu tranh thắng lợi chống chủ nghĩa đế quốc thực dân, giải phóng dân tộc và bảo vệ hoà bình thế giới.

Những vấn đề Đại hội lần này sẽ bàn là cực kỳ cần thiết và quan trọng.

Tôi xin gửi lời thân ái chúc Đại hội thành công tốt đẹp và chúc các vị đại biểu sức khoẻ dồi dào.

Hà Nội, ngày 2tháng2 nǎm 1963
Hồ Chí Minh

————————–

Báo Nhân dân,số 3236, ngày 4-2-1963.
cpv.org.vn

Đoàn kết tiến lên giành thắng lợi mới (3-2-1963)

Mồng 3 tháng 2 nǎm nay là ngày chúc mừng 33 tuổi của Đảng thân yêu và vĩ đại của chúng ta.

Trong 33 nǎm đó, Đảng ta đã trải qua nhiều phen thử thách gian nan, đã tiến hành những cuộc đấu tranh anh dũng và đã thu được nhiều thắng lợi vẻ vang.

Đảng ta đã từ mấy nhóm người cách mạng lẻ tẻ trở nên một đội tiên phong hùng mạnh gồm hơn 50 vạn đảng viên.

Đảng như biển cả non cao,

Bǎm ba nǎm ấybiết bao nhiêu tình!

Hiện nay, cách mạng xã hội chủ nghĩa đã thắng lợi to lớn ở miền Bắc. Chế độ bóc lột đã bị xoá bỏ. Nhân dân lao động đã trở thành người chủ tập thể của nước nhà. Dưới sự lãnh đạo của Đảng, phong trào thi đua yêu nước sôi nổi khắp nơi, nhân dân ta đang hǎng hái tiến lên, dũng cảm phấn đấu, vượt mọi khó khǎn, để xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp và công nghiệp, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần. Mỗi người đều hiểu rằng: Tǎng gia sản xuất, thực hành tiết kiệm, xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc, chẳng những là vì hạnh phúc của đồng bào ta ở miền Bắc mà còn vì cuộc đấu tranh thần thánh của toàn dân ta để hoà bình thống nhất nước nhà.

Hơn tám nǎm qua, đồng bào ta ở miền Nam luôn luôn anh dũng đấu tranh chống chế độ tàn bạo của Mỹ – Diệm. Dù gian khổ hy sinh, cuộc đấu tranh yêu nước vô cùng oanh liệt của đồng bào miền Nam đã thu được nhiều thắng lợi vẻ vang, nêu cao truyền thống anh hùng của dân tộc.

Nhân dân ta hiểu rõ rằng: trong cuộc đấu tranh cách mạng của mình, chúng ta luôn luôn được sự đồng tình và ủng hộ của các nước anh em trong phe xã hội chủ nghĩa, nhất là Liên Xô và Trung Quốc, của các dân tộc đang đấu tranh giành độc lập, tự do và của nhân dân yêu chuộng hoà bình toàn thế giới. Mỗi thắng lợi của cách mạng trên thế giới đều thúc đẩy cách mạng Việt Nam tiến lên. Đồng thời, mỗi thắng lợi của cách mạng Việt Nam cũng góp sức đẩy mạnh cách mạng thế giới. Đoàn kết là sức mạnh, đoàn kết là thắng lợi. Bởi vậy, Đảng ta và nhân dân ta vô cùng quý trọng và luôn luôn cố gắng góp phần bảo vệ tình đoàn kết quốc tế vĩ đại.

Chúng ta đã thu được nhiều thắng lợi. Nhưng con đường cách mạng còn dài. Công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh thực hiện hoà bình thống nhất nước nhà còn nhiều khó khǎn, phức tạp. Chúng ta đã xây dựng được quan hệ sản xuất mới, bước đầu phát triển nông nghiệp và công nghiệp. Nhưng nền kinh tế của ta vẫn còn nghèo. Nước ta còn bị chia cắt, đế quốc Mỹ và bọn tay sai đang giày xéo miền Nam thân yêu của chúng ta. Tình hình ấy đòi hỏi nhân dân ta ở miền Bắc phải vừa ra sức đẩy mạnh sản xuất, xây dựng cơ sở vật chất và kỹ thuật của chủ nghĩa xã hội, vừa phải luôn luôn nâng cao cảnh giác, củng cố quốc phòng, sẵn sàng đối phó với mọi âm mưu của kẻ địch. Mỗi người dân phải là một người lao động hǎng hái đồng thời là một chiến sĩ dũng cảm, vừa xây dựng nước nhà, vừa bảo vệ Tổ quốc.

Trước đây, nhân dân ta đã nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, trường kỳ kháng chiến, thì ngày nay chúng ta càng phải nêu cao tinh thần tự lực cánh sinh, cần kiệm xây dựng nước nhà. Mọi người đều phải nâng cao tinh thần làm chủ tập thể, không sợ khó khǎn, gian khổ, quyết tâm phấn đấu, làm tròn nhiệm vụ của mình.

Cán bộ,đảng viên và đoàn viên thanh niên càng phải giữ vững lập trường giai cấp, nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi đạo đức cách mạng, quyết tâm hoàn thành nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước đã giao cho.

Sức mạnh của Đảng là ở sự đoàn kết nhất trí. Mỗi cán bộ, đảng viên phải nâng cao ý thức tổ chức và kỷ luật, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối và chính sách của Đảng, tôn trọng nguyên tắc tổ chức và sinh hoạt của Đảng.

Mỗi chi bộ của Đảng phải là một hạt nhân lãnh đạo quần chúng ở cơ sở, đoàn kết chặt chẽ, liên hệ mật thiết với quần chúng, phát huy được trí tuệ và lực lượng vĩ đại của quần chúng. Mỗi cấp bộ của Đảng phải là một cơ quan lãnh đạo vững chắc ở địa phương, theo đúng đường lối, chính sách của Trung ương.

Những thắng lợi to lớn của cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng ta 33 nǎm qua, chứng tỏ nhân dân ta rất giàu lòng yêu nước và tinh thần cách mạng. Nhân dân ta hết sức tin tưởng và yêu mến Đảng ta, vì Đảng ta là người lãnh đạo họ đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Được như vậy, chính là do Đảng ta luôn luôn trung thành với quyền lợi của giai cấp và của dân tộc, biết vận dụng một cách sáng tạo chủ nghĩa Mác – Lênin vào hoàn cảnh cụ thể của nước ta và luôn luôn đi đúng đường lối quần chúng.

Cán bộ và đảng viên ta nói chung là tốt. Nhiều đồng chí đã luôn luôn nêu cao tinh thần phục vụ nhân dân, ý thức tổ chức và kỷ luật, giữ vững đạo đức cách mạng, sinh hoạt giản dị, tác phong dân chủ, rất xứng đáng với lòng tin cậy của Đảng và của nhân dân.

Nhưng Đảng ta ngày càng phát triển, số đảng viên ngày thêm đông, công việc ngày càng nhiều và phức tạp, cho nên không khỏi có một số cán bộ, đảng viên còn phạm những khuyết điểm, sai lầm cần phải nghiêm khắc phê bình và thật thà sửa chữa.

Cá nhân chủ nghĩa: ít nghĩ đến lợi ích chung của cách mạng, của nhân dân, mà thường lo cho lợi ích riêng của mình. Tham danh lợi, hay suy tị. Có chút thành tích thì tự cao, tự đại, kiêu ngạo, công thần, gây lủng củng trong nội bộ. Do cá nhân chủ nghĩa mà sinh ra các bệnh sau đây:

Tự do chủ nghĩa: Không nghiên cứu nghiêm chỉnh và chấp hành đúng đắn đường lối, chính sách của Đảng, không tôn trọng pháp luật và thể lệ của Nhà nước. Tự cho mình là đúng, hành động theo ý riêng, phát biểu theo ý riêng, không báo cáo và xin chỉ thị cấp trên, xem thường tổ chức và kỷ luật. Tư tưởng bản vị, coi bộ phận hoặc địa phương mình phụ trách như là một giang sơn riêng, kém tinh thần hợp tác xã hội chủ nghĩa, rốt cuộc là hại cho cả việc chung và việc riêng.

Quan liêu mệnh lệnh: Không đi sâu đi sát phong trào, không nắm được tình hình cụ thể của ngành hoặc của địa phương mình, không gần gũi quần chúng và học hỏi kinh nghiệm của quần chúng. Thích ngồi bàn giấy hơn là đi xuống cơ sở để hiểu đúng thực tế, kiểm tra việc thi hành chính sách, lắng nghe ý kiến của nhân dân. Thích dùng mệnh lệnh hành chính hơn là kiên nhẫn giáo dục quần chúng một cách có lý, có tình. Do đó mà đường lối, chính sách đúng đắn của Đảng và Chính phủ có khi không thấu đến quần chúng hoặc bị thi hành lệch lạc, kết quả là đã hỏng công việc lại mất lòng người.

Tham ô, lãng phí: Vì thiếu đạo đức cách mạng, thiếu tinh thần trách nhiệm mà đâm ra hư hỏng như ǎn cắp của công, vung phí tiền bạc và vật liệu của Nhà nước và của tập thể, làm hại đến việc phát triển kinh tế và vǎn hoá để nâng cao đời sống của nhân dân.

Lười biếng : Không chịu khó học tập, nghiên cứu để nâng cao trình độ của mình về chính trị, vǎn hoá và nghiệp vụ. Do ít hiểu biết về tình hình trong nước và ngoài nước, ít nghiên cứu lý luận và kinh nghiệm thực tiễn cho nên gặp thuận lợi thì dễ lạc quan tếu, gặp khó khǎn thì dễ dao động bi quan, lập trường cách mạng không vững vàng, thiếu tinh thần độc lập suy nghĩ và chủ động sáng tạo. Do đó mà gặp nhiều khó khǎn trong công việc, tác dụng lãnh đạo bị hạn chế.

Trên đây là tóm tắt mấy khuyết điểm chính mà toàn Đảng ta, từ cấp lãnh đạo đến cơ sở, cần kiên quyết khắc phục.

Không ai hoàn toàn tránh khỏi sai lầm, quyết tâm sửa chữa sẽ thành người tốt.

Chúng ta tin rằng với truyền thống tốt đẹp của Đảng ta, với quyết tâm sửa chữa khuyết điểm, phát huy ưu điểm của cán bộ, đảng viên, Đảng ta sẽ có thêm nhiều sức chiến đấu mới để hoàn thành thắng lợi những nhiệm vụ mới.

Tất cả cán bộ và đảng viên một lòng một dạ phục vụ cách mạng, phục vụ nhân dân thì chúng ta nhất định sẽ thực hiện thắng lợi kế hoạch Nhà nước nǎm 1963 và kế hoạch 5 nǎm lần thứ nhất.

Nǎm nay, toàn Đảng ta cần ra sức làm tốt hai cuộc vận động lớn:

l. Cuộc vận động “nâng cao tinh thần trách nhiệm, tǎng cường quản lý kinh tế tài chính, cải tiến kỹ thuật, chống tham ô, lãng phí, quan liêu”.

2. Cuộc vận động “cải tiến quản lý hợp tác xã, cải tiến kỹ thuật, nhằm phát triển sản xuất nông nghiệp toàn diện, mạnh mẽ và vững chắc”.

Ngoài hai cuộc vận động ấy, công việc khai hoang cũng là rất quan trọng.

Dưới ánh sáng củaNghị quyết của Đại hội lần thứ III của Đảng và những Nghị quyết của các Hội nghị Trung ương, toàn Đảng, toàn dân ta hãy đoàn kết tiến lên, phấn khởi và tin tưởng, hǎng hái thi đua yêu nước, giành nhiều thắng lợi mới.

—————–

Báo Nhân dân,số 3235, ngày 3-2-1963.
cpv.org.vn

Cuba anh dũng và châu Mỹ latinh (17-2-1963)

Đầu tháng 2-1963, tổng Ken ra lệnh: Những tàu bè các nước chở hàng hoá cho Cuba đều không được cập bến ở Mỹ. Một bọn chính khách và tướng tá Mỹ thì la ó: “Phải cắt khoét cái ung nhọt Caxtơrô!” Chính phủ Mỹ đang giúp bọn phản quốc Cuba tổ chức một “Uỷ ban lật đổ Caxtơrô”…

Vì sao đế quốc Mỹ cǎm ghét Cuba đến thế?

Trả lời: đế quốc Mỹ không những cǎm ghét mà còn sợ hãi Cuba.

Không những sợ hãi Cuba mà còn sợ hãi nhân dân lao động cả châu Mỹ latinh. Bởi vì Cuba là nước đầu tiên ở Mỹ đang thực hiện học thuyết Mác-Lênin, đang anh dũng chống đế quốc Mỹ, đang xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bởi vì Cuba đang mở đường cách mạng mà nhân dân các nước châu Mỹ latinh sẽ tiến theo để tự giải phóng khỏi ách nô lệ của đế quốc Mỹ.

Châu Mỹ latinh có độ 200 triệu người. Hai phần ba là thổ dân, người lai và người da đen bị coi như nô lệ. Cứ một phút đồng hồ thì có bốn người chết vì đói khổ, vì bệnh tật, vì già yếu. Trong một nǎm có 2 triệu người chết thê thảm như vậy. Mặt khác, cứ một phút thì bọn tư bản Hoa Kỳ ở châu Mỹ latinh thu được 4.000 đôla tiền lãi. Nhân dân mất một người chết thì bọn tư bản được 1.000 đôla.

Lấy nước Pêrulàm ví dụ. Từ thế kỷ thứ XVI về trước, Pêru đã có một nền vǎn minh cổ truyền. Ruộng đất phì nhiêu, sản xuất nhiều lúa, bông, ngô, mía…Hầm mỏ phong phú có nhiều vàng, bạc, đồng, chì… Nhưng hiện nay nhân dân lao động Pêru lại rất nghèo khổ.

Bốn công ty Mỹ “bao” hết 80% sữa bò. 500 chủ đồn điền chiếm hết 15 triệu mẫu tây ruộng tốt. Chúng có quyền bắt bớ giam cầm tá điền. Chúng tự do hãm hiếp phụ nữ thổ dân. Khi chúng mua bán ruộng đất thì chúng mua bán cả những người ở và những tá điền thổ dân như trâu ngựa. Tiền lương trả cho công nhân đồn điền rất ít ỏi “ǎn không no, đói không chết”. Đã vậy, một phần ba tiền lương là lá ca cao (để nhai như ǎn trầu). Một phần ba là các thứ rượu mạnh. Còn một phần ba bằng tiền thì công nhân phải mua các thứ cần dùng ở cửa hàng của địa chủ, chất đã xấu, giá lại cao.

Vì đói khổ cho nên trong 100 trẻ con thì 62 trẻ bị chết yểu. Trẻ con thường bị mang đi bán, giá một trẻ từ một đến hai đôla. Những người mẹ vừa khóc vừa nói “Thà bán đi còn hơn trông thấy chúng nó chết đói!”. Trẻ con 9, 10 tuổi đã phải đi làm thuê, mỗi ngày được một xu.

Trong 13 triệu dân Pêru, hơn 10 triệu là người bần cùng. Nhân dân các nước khác ở châu Mỹ latinh cũng trong tình trạng như vậy, cho nên họ đều nhìn vào Cuba, họ ủng hộ Cuba và chắc họ sẽ tiến theo con đường cách mạng của Cuba. Dù đế quốc Hoa Kỳ và bè lũ tay sai của chúng hung ác mấy, chúng cũng không ngǎn được phong trào giải phóng dân tộc thắng lợi tiến lên ở châu Mỹ latinh cũng như ở miền Nam Việt Nam ta.

T.L.

————————

Báo Nhân dân,số 3249, ngày 17-2-1963.
cpv.org.vn

Bài nói với nhân dân, cán bộ, bộ đội tỉnh Vĩnh Phúc (2-3-1963)

Bác và đồng chí Dương Quốc Chính thay mặt Trung ương Đảng và Chính phủ hỏi thǎm đồng bào, bộ đội và cán bộ, các cụ phụ lão, các cháu thanh niên và nhi đồng.

Đồng thời khen ngợi xã viên các hợp tác xã, đồng bào miền núi, công nhân, bộ đội, cán bộ, các cụ phụ lão, các cháu học sinh đã ra sức sản xuất và chống hạn có kết quả khá.

Tuy vậy, hiện nay tỉnh ta còn độ 7.000 mẫu tây đang thiếu nước, chưa trồng trọt được. Nắng lại kéo dài, những ruộng đã cấy rồi có thể bị hạn lại.

Bởi vậy, chúng ta cần phải tiếp tục ra sức chống hạn.

Chống hạn thì phải có nước. Nước có 3 nguồn:

– Một là nước trời mưa, chúng ta quyết không ngồi chờ trời, chờ mưa.

– Hai là nước sông ngòi, trời nắng lâu thì sông ngòi có thể khô cạn.

– Ba là nước dưới đất, đó là một nguồn vô tận, chịu khó đào giếng thì chắc có nước. Vì vậy, ngoài việc vét sông, khơi mương, chúng ta cần phải đào nhiều giếng.

Tỉnh ta đã có 1.500 cái giếng. Nhưng chưa đủ, cần đào thêm nữa. Muốn đào giếng tốt thì phải hỏi kinh nghiệm các cụ phụ lão và bố trí các “kiện tướng” thuỷ lợi trong tỉnh làm đầu tàu. Kết quả sẽ nhanh và tốt.

Hiện nay tỉnh ta có 220 máy bơm nước. Đó cũng là một lực lượng chống hạn. Anh em công nhân phải giúp đồng bào dùng máy cho thật tốt.

Nói tóm lại: chúng ta phải dùng đủ mọi cách để chống hạn và sản xuất.

Người ta phải ǎn mới sống. Lúa, khoai, cây cối cũng vậy. Người muốn đủ ǎn, thì phải cho lúa khoai, cây cối ǎn cho đủ, tức là phải dùng nhiều phân bón. “Một đống phân, một cân thóc”. Muốn thu hoạch nhiều thì phải bón nhiều phân.

Phân lấy ở đâu ? Ngoài phân xanh và phân hoá học, cần có nhiều phân chuồng.

Vì vậy, phải ra sức phát triển chǎn nuôi lợn và trâu bò cho tốt.

“Nước, phân, cần, giống” là bốn điều rất quan trọng trong nông nghiệp. Nước đã đủ, phân đã nhiều, lại còn phải chọn giống cho tốt.

Cần nghĩa là gì ? Chữ cần có hai ý nghĩa: một ý nghĩa là làm việc phải cần cù siêng nǎng; chớ lười biếng; chớ ǎn thật làm dối. Một ý nghĩa nữa là phải tìm mọi cách để ít người mà làm được nhiều việc. Ví dụ: một người mà làm việc bằng hai, ba người, muốn như thế thì phải cải tiến công cụ.

Điều rất quan trọng nữa, là phải quản lý lao động cho tốt, công việc phải sắp đặtcho hợp lý. Ví dụ: hôm nay cần mấy người đào giếng, mấy người tát nước, mấy người đi cấy, v.v. đều phải có kế hoạch và phân công rõ rệt. Như vậy thì công việc sẽ làm tốt và tránh khỏi lãng phí sức người.

Đồng bào nên tranh thủ gieo trồng hết đất còn lại. Nơi nào thật cần chuyển vụ thì phải đặt kế hoạch chuyển ngay cho kịp thời. Cần phải trồng thật nhiều hoa màu để bù cho số lúa hụt. Đồng thời phải thực hiện tốt kế hoạch trồng cây công nghiệpnhư mía, lạc, thuốc lá, v.v.. Chống hạn, phân bón, chọn giống, trồng trọt, chǎn nuôi, cải tiến công cụ, phát triển hoa màu, v.v. đều là những khâu quan trọng trong sợi dây chuyền nông nghiệp. Một khâu nào yếu cũng không được.

Nhân đây, Bác nhắc đồng bào và cán bộ mấy điều nữa:

– Phải chú ý trừ sâu.

– Phải sẵn sàngphòng lụt và chống lụt, vì sau hạn nặng thường có mưa to.

– Về cuộc vận động cải tiến quản lý hợp tác xã, ở tỉnh ta 95% đồng bào nông dân đã vào hợp tác xã. Như vậy là tốt. Muốn tǎng thu nhập chung cho hợp tác xã và riêng cho xã viên, muốn phát triển hơn nữa nông nghiệp và nâng cao hơn nữa đời sống của nông dân, thì cần phải cải tiến quản lý cho tốt hơn nữa.

Phải làm khẩn trương, nhưng chớ nóng vội, chớ tham nhiều. Cải tiến cái nào phải thật tốt và thật chắc cái ấy.

– Muốn làm tốt mọi công việc thì phải lãnh đạo tốt từ Tỉnh uỷ đến chi bộ. Lãnh đạo tốt nghĩa là thực hiện đầy đủ những nghị quyết của Đảng, biến quyết tâm của Đảng thành quyết tâm của nhân dân. Phải đi đúng đường lối quần chúng. Phải đi sâu vào cơ sở, đi sát hợp tác xã. Phải tuyên truyền, giáo dục cho mọi người thấm nhuần ý thức trách nhiệm, tinh thần làm chủ tập thể, cần kiệm xây dựng hợp tác xã, xây dựng nước nhà. Cán bộ lãnh đạo phải thật sự cần kiệm liêm chính, chí công vô tư…

– Trong thời kỳ kháng chiến, đồng bào tỉnh ta đã có truyền thống oanh liệt đánh Nhật, đánh Tây. Ngày nay Vĩnh Phúc oanh liệt lại kết nghĩa với Bến Tre anh hùng. Như thế là rất vẻ vang. Đồng bào tỉnh ta phải ra sức phấn đấu, quyết đánh thắng giặc hạn, quyết giành vụ Đông – Xuân thắng lợi. Như vậy là góp phần vào công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội ở miền Bắc và sự nghiệp đấu tranh hoà bình thống nhất nước nhà. Như vậv là thiết thực ủng hộ đông bào Bến Tre ruột thịt.

Hồi Cách mạng Tháng Tám, Đảng ta chỉ có ngót 5.000 đồng chí, mà đã lãnh đạo nhân dân cả nước từ Nam đến Bắc làm cách mạng

thành công. Hiện nay, riêng tỉnh ta đã có 14.500 đảng viên và 22.700 đoàn viên thanh niên lao động. Mỗi đảng viên và mỗi đoàn viên phải xung phong gương mẫu trong mọi công việc, phải ra sức đoàn kết và giúp đỡ bà con cùng tiến bộ, phải làm cho Vĩnh Phúc thành một trong những tỉnh giàu có, phồn thịnh nhất ở miền Bắc nước ta.

Nói ngày 2-3-1963.

——————–

Báo Nhân dân,số 3265, ngày 5-3-1963.
cpv.org.vn