Bản án chế độ thực dân Pháp (1925)

Viết bằng tiếng Pháp,

xuất bản lần đầu tiên tại

Pari (Pháp) nǎm 1925,

xuất bản lần đầu tiên

ở Việt Nam nǎm 1946.

Dịch theo cuốn sách

xuất bản lần đầu tiên và đã

đối chiếu với cuốn xuất bản

nǎm 1946 ở Việt Nam.

Ký tên: NGUYỄN ÁI QUỐC

cpv.org.vn