Thư khen các nhân viên bưu điện (8-1948)

Gửi ông Bộ trưởng Bộ Giao thông Công chính,

(Nhờ chuyển cho nhân viên bưu điện)

Tôi cảm ơn ông Bộ trưởng và anh em bưu điện đã biếu tôi một cái máy chuyển điện tự tay anh em làm nên. Tôi đặc biệt gửi lời khen ngợi các ông Nhân, Long, Đạt đã hợp tác chế nên máy ấy. Việc đó tỏ rằng: Nếu ta cố gắng, thì ta sẽ có nhiều thành công tốt đẹp. Tôi mong rằng toàn thể anh em trong Bộ Giao thông Công chính sẽ hǎng hái xung phong thi đua ái quốc làm cho mọi người và mọi việc đều tiến bộ, và làm cho Bộ mình trở nên một Bộ kiểu mẫu, cả về công việc và về tinh thần. Anh em phải tranh lấy một địa vị vẻ vang trong sự nghiệp kháng chiến và kiến quốc.

Chúc anh em nỗ lực và thành công.

Tháng 8 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Bản gốc lưu tại
Bảo tàng Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn