Thư gửi đồng bào các tỉnh có đê (30-6-1948)

Hỡi đồng bào những tỉnh có đê!

Từ ngày ta đánh Nhật đuổi Pháp tranh được chính quyền, lập nước Dân chủ Cộng hoà, chúng ta đã ngǎn được giặc đói, giặc dốt, giặc lụt.

Nǎm nay mùa mưa sắp đến, giặc lụt sẽ … (1) chúng ta một lần nữa.

Vậy tôi kêu gọi

Toàn thể đồng bào!

Các bộ đội và dân quân!

Các cơ quan và đoàn thể!

Các anh em chuyên môn!

Phải đồng tâm hiệp lực, ra sức sửa đê, hộ đê, và chuẩn bị phòng ngừa đê vỡ.

Mấy nǎm trước, chúng ta đã thắng lợi. Nǎm nay nhờ sự hǎng hái lãnh đạo của các cụ phụ lão, tôi chắc đồng bào sẽ vượt qua mọi nỗi khó khǎn nguy hiểm, nêu tinh thần quật cường kháng chiến, dùng cách thi đua ái quốc mà xung phong giữ đê cho vững chắc.

Chính phủ sẽ khen thưởng nơi nào cố gắng nhất.

Tôi chắc rằng với tinh thần quyết thắng và lực lượng vĩ đại của toàn thể đồng bào, chúng ta sẽ đánh lui giặc lụt cũng như chúng ta sẽ đánh lui giặc ngoại xâm.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 2, số 975, ngày 30-6-1948.
cpv.org.vn