Thư gửi Hội nghị kinh tế lần thứ hai (26-6-1948)

Nhân dịp Hội nghị kinh tế lần thứ hai, tôi gửi các đại biểu lời chào thân ái.

Chúng ta kháng chiến về mọi mặt. Kinh tế là một mặt trận rất quan trọng.

Chúng ta vừa kháng chiến, vừa kiến quốc. Kinh tế lại là một ngành hoạt động tối quan trọng.

Bây giờ chúng ta phải có một nền kinh tế kháng chiến. Nền kinh tế đó làm cơ sở cho nền kinh tế kiến quốc.

Vì vậy chúng ta phải có chương trình kế hoạch kinh tế rất thiết thực. Chúng ta phải làm cho “Thực túc binh cường”. Khi đã có kế hoạch đó, thì chúng ta phải cố gắng thực hiện cho kỳ được.

Trong cuộc Thi đua ái quốc, các chiến sĩ kinh tế phải thi đua với các chiến sĩ quân sự. Một mặt phá tan kinh tế địch, một mặt xây dựng kinh tế ta.

Với sự lãnh đạo của ông Bộ trưởng, với lòng hǎng hái của các bạn, tôi chắc các bạn sẽ làm trọn nhiệm vụ vẻ vang ấy.

Trường kỳ kháng chiến nhất định thắng lợi!

Thi đua ái quốc nhất định thành công!

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 895,
ngày 26-6-1948.
cpv.org.vn