Thư gửi Ban chỉ huy đoàn nhạc binh (1948)

Gửi Ban chỉ huy đoàn nhạc binh,

Dạy dỗ, dìu dắt các em nhỏ là nhiệm vụ của những người anh lớn tuổi. Đánh đập, sỉ nhục cấp dưới là quân đội của thời trước. Nay các chú là quân đội của cách mạng rồi, cán bộ, chiến sĩ phải đoàn kết thương yêu đùm bọc nhau, coi như anh em ruột thịt một nhà.

Bác cấm các chú từ nay về sau không được có hành động quân phiệt với các em nhỏ nữa.

BÁC HỒ

Viết khoảng giữa nǎm 1948.
Báo Quân đội nhân dân,
số 10388, ngày 26-4-1990.
cpv.org.vn