Đáp từ trong buổi chiêu đãi của Chủ tịch Quốc hội Anbani (10-8-1957)

Tôi xin thành thật cảm ơn sự đón tiếp thắm thiết của các đồng chí đối với chúng tôi và qua chúng tôi, cũng là đối với toàn thể nhân dân Việt Nam.

Trong cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, nhân dân Việt Nam đã theo dõi và vô cùng khâm phục cuộc chiến đấu anh dũng chống phát xít của nhân dân Anbani anh em. Chúng tôi chào mừng nhân dân Anbani dũng cảm và anh hùng. Trong những nǎm đen tối nhất của cuộc Đại chiến thế giới thứ hai, nhân dân Anbani đã chỉ cho toàn nhân loại thấy rõ một dân tộc nhỏ bé đã đương đầu được với bọn phát xít có vũ khí đầy đủ như thế nào. Sau ngày giải phóng, nhân dân Anbani, dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chính phủ Cộng hoà Nhân dân Anbani và được Liên Xô giúp đỡ, đã anh dũng bắt tay thực hiện sự nghiệp vĩ đại và khó khǎn là xây dựng chủ nghĩa xã hội trong một nước nông nghiệp lạc hậu và hầu như bị hoàn toàn tàn phá bởi bọn xâm lược. Những thành tích của các đồng chí trong công việc khó khǎn này là những tấm gương chói lọi cho nhân dân các nước chậm tiến, đặc biệt là đối với nhân dân Việt Nam. Trong thời gian lưu lại Anbani, chúng tôi sẽ cố gắng học tập kinh nghiệm phong phú của các đồng chí. Nhiệm vụ của nhân dân Việt Nam còn lâu dài, gian khổ và phức tạp. Chúng tôi vừa phải đấu tranh để thống nhất đất nước, vừa phải đấu tranh để xây dựng chủ nghĩa xã hội. Hiệp định Giơnevơ chấm dứt cuộc chiến tranh ở Việt Nam kéo dài trong chín nǎm đã quy định phải tổ chức tổng tuyển cử vào tháng 7-1956 để thống nhất đất nước.

Chính quyền Ngô Đình Diệm, được đế quốc Mỹ giúp sức, đã vi phạm Hiệp định Giơnevơ, khǎng khǎng từ chối những cố gắng của Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà nhằm mở cuộc hiệp thương để thống nhất đất nước.

Từ ngày hoà bình được lập lại đến nay, đế quốc Mỹ đã tìm mọi cách để biến miền Nam Việt Nam thành một cǎn cứ tấn công miền Bắc Việt Nam và cả phe xã hội chủ nghĩa. Nhưng sự nghiệp của chúng tôi là chính nghĩa, tất cả các dân tộc trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa, tất cả các dân tộc yêu chuộng hoà bình trên toàn thế giới đều ủng hộ chúng tôi trong cuộc đấu tranh lâu dài và gian khổ này.

Nhân dân Anbani đã hết lòng ủng hộ nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng đất nước cũng như trong cuộc đấu tranh để thống nhất đất nước hiện nay.

Ở đây, tôi xin nói lên lòng biết ơn thành thật của chúng tôi đối với các đồng chí, đối với nhân dân Anbani anh em. Những mối quan hệ thắm thiết giữa hai nước chúng ta đang ngày càng phát triển và góp phần gìn giữ sự thống nhất của đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa…

—————————-

Nói ngày 10-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t. IV, tr. 121-122.
cpv.org.vn