Lời phát biểu ở sân bay thủ đô Tirana (Anbani) (9-8-1957)

Thưa đồng chí Chủ tịch thân mến,

Các bạn,

Các đồng chí thân mến,

Nhận lời mời của đồng chí Chủ tịch Hatgi Lêsi, hôm nay, tôi vô cùng vui sướng được đến đây với các bạn, mang tới nhân dân Anbani anh dũng lời chào của nhân dân Việt Nam.

Mặc dù xa cách nhau, hai dân tộc chúng ta đã đoàn kết với nhau trong đại gia đình các nước xã hội chủ nghĩa, đứng đầu là Liên Xô. Cuộc chiến đấu anh dũng của nhân dân Anbani chống bọn phát xít đã có tiếng vang mạnh trong đất nước chúng tôi, cũng như cuộc trường kỳ kháng chiến của nhân dân Việt Nam đã được nhân dân Anbani ủng hộ.

Ngày nay, những thắng lợi của các đồng chí trong công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội cũng là những thắng lợi của chúng tôi, cũng như cuộc đấu tranh để thống nhất đất nước và xây dựng chủ nghĩa xã hội ở đất nước chúng tôi đã được các đồng chí ủng hộ. Chúng tôi tin rằng cuộc đi thǎm Anbani của chúng tôi sẽ góp phần củng cố hơn nữa những quan hệ anh em giữa hai nước chúng ta.

Tình hữu nghị anh em giữa hai nước chúng ta muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Nhân dân Anbani muôn nǎm!

——————————

Phát biểu ngày 9-8-1957.
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.120.
cpv.org.vn