Thuỵ bất trước – Ngủ không được

THỤY BẤT TRƯỚC

Nhất canh … nhị canh… hựu tam canh,

Triển chuyển, bồi hồi, thụy bất thành;

Tứ, ngũ canh thì tài hợp nhãn,

Mộng hồn hoàn nhiễu ngũ tiêm tinh.

NGỦ KHÔNG ĐƯỢC

Canh một… canh hai… lại canh ba,

Trằn trọc bǎn khoǎn không ngủ được;

Canh tư, canh nǎm vừa chợp mắt,

Hồn mộng đã quẩn quanh nơi ngôi sao nǎm cánh.

———————————–

Một canh… hai canh… lại ba canh,

Trằn trọc bǎn khoǎn, giấc chẳng thành;

Canh bốn, canh nǎm vừa chợp mắt,

Sao vàng nǎm cánh mộng hồn quanh.

NAM TRÂN dịch

Bản dịch khác:

Canh một… canh hai… lại canh ba,

Trằn trọc, bǎn khoǎn, khó ngủ mà;

Canh bốn, canh nǎm vừa chợp mắt,

Sao vàng nǎm cánh quyện hồn ta.

XUÂN THỦY dịch
cpv.org.vn

Advertisements