Lời phát biểu ở sân bay Xôphia (Bungari) (13-8-1957)

Chúng tôi xin cảm ơn sự đón tiếp nhiệt liệt của nhân dân Bungari và xin chuyển tới nhân dân Bungari anh em lời chào thân ái của nhân dân Việt Nam.

Chúng tôi sang thǎm Bungari cũng là để cảm ơn nhân dân Bungari đã giúp đỡ chúng tôi trong công cuộc xây dựng đất nước và để thắt chặt hơn nữa tình hữu nghị anh em giữa hai nước chúng ta.

Tình hữu nghị anh em giữa hai dân tộc Việt Nam và Bungari muôn nǎm!

Đại gia đình xã hội chủ nghĩa đứng đầu là Liên Xô muôn nǎm!

Nước Cộng hoà Nhân dân Bungari muôn nǎm!

Đảng Cộng sản Bungari, Đảng vẻ vang của đồng chí Đimitơrốp, muôn nǎm!

——————————

Phát biểu ngày 13-8-1957
Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch, Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.IV, tr.123.
cpv.org.vn