Tag Archive | Chính trị – Xã hội

BÁO CÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 4 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2012

68th VN độc lập

(Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII)

Tiếp tục đọc

Advertisement

Báo cáo tình hình kinh tế – xã hội năm 2011 (Phần thứ nhất)

68th VN độc lập

KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2012, VÀ 5 NĂM 2011 – 2015
(do Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trình bày
tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khoá XIII, ngày 20 tháng 10 năm 2011)

Tiếp tục đọc

BÁO CÁO TÌNH HÌNH KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2011, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ – XÃ HỘI NĂM 2012 VÀ 5 NĂM 2011 – 2015 (Phần thứ hai)

68th VN độc lập

MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁP
PHÁT TRIỂN KINH TẾ, XÃ HỘI 5 NĂM 2011 – 2015 VÀ NĂM 2012

Tiếp tục đọc