Tag Archive | Nghị trường

BÁO CÁO BỔ SUNG KẾT QUẢ THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM 2011, TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ 4 THÁNG ĐẦU NĂM VÀ NHỮNG GIẢI PHÁP CHỦ YẾU TẬP TRUNG CHỈ ĐẠO, ĐIỀU HÀNH TRONG NHỮNG THÁNG CÒN LẠI CỦA NĂM 2012

68th VN độc lập

(Báo cáo của Chính phủ tại kỳ họp thứ 3, Quốc hội khoá XIII)

Tiếp tục đọc