Gửi ông Nêru, Phó chủ tịch Chính phủ ấn Độ (29-1-1947)

Trong ngày đáng ghi nhớ này là Ngày Độc lập của nước ấn Độ, chúng tôi xin chung sự hân hoan với dân tộc ấn Độ, và rất tin cậy vào sự thắng lợi của các dân tộc á châu trong cuộc tranh đấu cho tự do và tiến bộ.

Mong rằng tình thân thiện giữa hai dân tộc chúng ta càng bền chặt để sớm thấy một kỷ nguyên thịnh vượng, hạnh phúc và hoà bình bắt đầu ở á châu.

Ngày 29 tháng 1 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam, 1948, t.1, tr.41.
cpv.org.vn