Thư gửi đồng bào, Vệ quốc quân, dân quân du kích, cán bộ xung phong cảm tử khu XI (19-12-1947)

Cùng đồng bào và tướng sĩ yêu mến,

Một nǎm qua đồng bào đã chịu biết bao cuộc khủng bố ác liệt, đốt nhà, cướp của, giết người, hiếp dâm của bọn thực dân Pháp cướp nước. Nhưng càng gian nan cực khổ, đồng bào khu XI càng cǎm thù và càng thắt chặt thêm hàng ngũ (phát triển Hội Liên Việt, tǎng gia sản xuất, giúp đỡ bộ đội đánh giặc trừ gian, v.v.).

Anh em Vệ quốc quân và các cấp chiến sĩ đã chịu biết bao sự thiếu thốn cực khổ, nhưng trước cảnh tượng khốn cùng của đồng bào, trước nhiệm vụ bảo vệ non sông đất nước, anh em đã cùng ra lĩnh lấy nhiệm vụ vẻ vang là trừ diệt bọn thực dân và tay sai của chúng.

Cuộc chiến đấu ở Thủ đô và ngoại thành đã chứng thực tinh thần ấy.

Như vậy, tôi có quyền tin rằng: bước qua nǎm kháng chiến mới, đồng bào và chiến sĩ khu XI sẽ đoàn kết hơn, hǎng hái hơn, khu XI sẽ xứng đáng là khu trung ương kháng chiến, xứng đáng với Thủ đô.

Nhân dịp kỷ niệm đầy nǎm kháng chiến toàn quốc, tôi trân trọng khuyên đồng bào và các cấp tướng sĩ hãy kiểm điểm lại thời gian chiến đấu vừa qua, bài trừ khuyết điểm, phát triển ưu điểm để tiến đến những thành tích lừng lẫy hơn. Và muốn thế, phải đặc biệt chú ý tổ chức thật mạnh và nghiêm ngay trong vùng địch kiểm soát, vì tổ chức là lợi khí cốt yếu của chúng ta để đánh bại địch.

Tôi tin rằng đồng bào và tướng sĩ luôn luôn vượt mọi khó khǎn làm trọn nhiệm vụ.

HỒ CHÍ MINH

Viết khoảng ngày 19-12-1947.
Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam, 1949, t.2, tr.54.
cpv.org.vn