Thư gửi đồng bào và chiến sĩ khu X (19-12-1947)

Trong một nǎm kháng chiến vừa qua, khu X đã thành một mặt trận dài từ Lào Cai đến Vĩnh Yên.

Đồng bào và chiến sĩ khu X đã cố gắng làm bổn phận của mình.

Nhưng chúng ta không cốt ca tụng tâng bốc nhau. Mà cốt xét lại kinh nghiệm để phát triển thêm những ưu điểm, sửa chữa các khuyết điểm đặng làm cho kháng chiến chóng thành công.

Mặt trận sông Lô, Vệ quốc quân, dân quân du kích và đồng bào rất hǎng hái cho nên đã thu được một ít nhiều chiến công vẻ vang. Trái lại những mặt trận khác như Lào Cai, Yên Bái thì còn kém. Đó không phải vì đồng bào kém hǎng hái, hoặc là chiến sĩ kém dũng cảm. Nhưng vì ta kế hoạch tổ chức, tuyên truyền, vận động, chưa được đầy đủ, chu đáo. Về mặt dân vận thì khu ta còn xao nhãng. Vì vậy, bước qua nǎm kháng chiến mới, các cơ quan, các đoàn thể, các bộ đội và các cán bộ chính trị cũng như quân sự, cần phải cố gắng hơn nữa. Phải làm thế nào cho cuộc thắng trận vẻ vang ở sông Lô sẽ là bước đầu cho nhiều cuộc thắng trận khác. Phải làm cho khu X thành khu kiểu mẫu về mọi mặt.

Tôi rất mong đồng bào, chiến sĩ và cán bộ khu X sẽ đồng tâm hiệp lực, cố gắng làm trọn nhiệm vụ mà Chính phủ đã giao phó cho mình.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 19 tháng 12 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam,
1949, t.2, tr. 53.
cpv.org.vn