Thư gửi đồng bào và chiến sĩ khu III (19-12-1947)

Trong cuộc kháng chiến toàn quốc ở Bắc Bộ, khu III là khu đầu tiên ra đương đầu với quân địch. Vì vậy, mà đồng bào và chiến sĩ khu III chịu hy sinh cực khổ hơn hết.

Cũng vì vậy, mà mọi việc khu III tiến bộ nhiều hơn cả.

Mặc dầu nhiều nỗi khó khǎn, đồng bào khu III đã hǎng hái làm tròn những nhiệm vụ tǎng gia sản xuất, bình dân học vụ, tổ chức Liên Việt, v.v..

Vệ quốc quân và dân quân du kích khu III cũng lập được chiến công khá vẻ vang. Anh em công an cũng rất tận tuỵ.

Đó là do sự đoàn kết chặt chẽ của toàn thể đồng bào khu III. Những đồng bào các vùng địch chiếm cũng vẫn giữ vững tinh thần yêu nước, tin tưởng vào sự thắng lợi cuối cùng của ta.

Sang nǎm kháng chiến mới, đồng bào và chiến sĩ khu III phải gắng sức hơn nữa. Đồng bào thì thi nhau làm mọi việc kháng chiến và kiến quốc. Chiến sĩ thì thi đua nhau xung phong giết giặc lập chiến công.

Cán bộ thì thi đua nhau phát triển thêm ưu điểm, sửa chữa hết khuyết điểm (như ham hình thức, kém bí mật, chủ quan, khinh địch, v.v.).

Tôi mong rằng đồng bào và chiến sĩ khu III sẽ cố gắng tranh lấy cái địa vị vẻ vang không những là cho khu kháng chiến trước nhất mà cũng là khu nhiều thắng lợi nhất.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 19 tháng 12 nǎm 1947
HỒ CHÍ MINH

Sách Lời Hồ Chủ tịch,
Nha Thông tin Việt Nam,
1949, t.2, tr. 52.
cpv.org.vn