Nguyên tiêu – Rằm tháng Giêng (2-1948)

Kim dạ nguyên tiêu nguyệt chính viên,
Xuân giang, xuân thuỷ tiếp xuân thiên.
Yên ba thâm xứ đàm quân sự,
Dạ bán quy lai nguyệt mãn thuyền.

RẰM THÁNG GIÊNG

Đêm nay, rằm tháng giêng, trǎng vừa tròn,
Nước sông xuân tiếp liền với màu trời xuân.
Giữa nơi khói sóng thǎm thẳm, bàn bạc việc quân,
Nửa đêm trở về, thuyền chở đầy ánh trǎng.

RẰM THÁNG GIÊNG

Rằm xuân lồng lộng trǎng soi,
Sông xuân nước lẫn màu trời thêm xuân.
Giữa dòng bàn bạc việc quân,
Khuya về bát ngát trǎng ngân đầy thuyền .

Tháng 2 nǎm 1948

Viết bằng chữ Hán.
Dịch và in trong sách Hồ Chí Minh,
Thơ, Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1975, tr. 103 – 104.
cpv.org.vn