Cảnh khuya (1947)

Tiếng suối trong như tiếng hát xa,
Trǎng lồng cổ thụ bóng lồng hoa.
Cảnh khuya như vẽ, người chưa ngủ,
Chưa ngủ vì lo nỗi nước nhà.

Nǎm 1947

Sách Hồ Chí Minh, Thơ,
Nxb Vǎn học, Hà Nội,
1970, tr.52.
cpv.org.vn