Thư gửi các khu về dịp kỷ niệm 1000 ngày kháng chiến (22-6-1948)

Ngày 23-9-1945, đồng bào toàn quốc đã đứng dậy làm một khối sau lưng Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hoà để chống lại bọn thực dân Pháp xâm lǎng vào bờ cõi miền Nam đất nước ta.

Để nhớ đến bao nhiêu chiến sĩ và đồng bào Nam Bộ và miền Nam Trung Bộ đã bỏ mình vì nước trên bãi chiến trường hoặc dưới sự tàn sát của quân giặc; để ghi công những chiến sĩ đã tiên phong giữ vững nền độc lập và thống nhất của nước nhà, toàn quốc sẽ long trọng kỷ niệm 1.000 ngày chiến đấu của đồng bào miền Nam.

Nhân dịp ấy, Chính phủ sẽ tuyên dương công trạng và thǎng thưởng các chiến sĩ miền Nam đã có công đặc biệt với nước nhà. Các khu cần báo cáo gấp để Chính phủ xét.

HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 2, số 968, ngày 22-6-1948.
cpv.org.vn