Điện gửi Uỷ ban kháng chiến hành chính Nam Bộ (21-6-1948)

(Chuyển xã Giới Xuân, Gia Định)

Ngày 21 tháng 6 nǎm 1948

120/KT5

Tôi gửi lời thân ái khen đồng bào xã Giới Xuân đã thanh toán nạn mù chữ và tôi mong các xã khác sẽ cố gắng bắt chước xã Giới Xuân. Chúng ta cần phải đánh tan giặc dốt, cũng như đánh tan giặc ngoại xâm.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Bản đánh máy của Chủ tịch Hồ Chí Minh
lưu tại Trung tâm lưu trữ Quốc gia I,
bản chụp lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn