Thư khen các đơn vị bộ đội và dân quân chiến thắng trên mặt trận Lạng Sơn (11-5-1949)

Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi các đơn vị bộ đội và dân quân vừa mới thắng địch tại mặt trận Lạng Sơn: tiêu diệt đồn Kỳ Cùng, Đèo Khách, Ba Sơn, phá cầu Bản Trại, tiêu huỷ đoàn vận tải của địch trong trận Thất Khê.

Trong công việc đẩy mạnh cuộc cầm cự, chuẩn bị tổng phản công, các chú bắt đầu như thế là rất tốt, các chú cố gắng cứ theo đà này mà tiến lên, để tranh lấy thắng lợi to hơn nữa.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 1240,
ngày 11-5-1949.
cpv.org.vn