Điện gửi toàn thể đồng bào tỉnh Hà Tĩnh (15-5-1949)

Hà Tĩnh là một tỉnh thanh toán xong nạn mù chữ trước nhất trong nước, lại xung phong đỡ đầu dân quân, nhất là các xã ở Can Lộc, đã giúp 80 đến 200 vạn đồng.

Đó là kết quả đầu tiên của Thi đua ái quốc.

1. Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi toàn thể đồng bào Hà Tĩnh và nêu là tỉnh kiểu mẫu thi đua. Mong rằng Hà Tĩnh sẽ hǎng hái làm gương xung phong thi đua về các mặt khác.

2. Mong rằng dân quân Hà Tĩnh xung phong lập nhiều chiến công cho xứng đáng đối với sự sốt sắng ủng hộ của đồng bào.

3. Mong rằng các tỉnh khác, trước hết là Thanh, Nghệ, sẽ thi đua với Hà Tĩnh và sẽ thắng lợi như Hà Tĩnh.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 15 tháng 5 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của
Hồ Chủ tịch, Nxb Sự thật,
Hà Nội, 1958, t.1, tr. 294.
cpv.org.vn