Thư gửi Trung đoàn (64 3-1952)

Bác rất vui lòng đã nhận được báo cáo của các chú ngày 15 và 27-1-1952, với chiếc mề đay và phù hiệu của đội Hổ xám. Toàn Trung đoàn dũng cảm trong lúc đánh giặc, nhất là biết dân vận trong ngày thường. Thế là rất tốt. Bác nhắc lại, các chú phải:

Tǎng cường đoàn kết nội bộ, kiên quyết chấp hành mệnh lệnh, đoàn kết giữa quân và dân, cố gắng tiến bộ mãi, chớ vì thắng mà kiêu, chớ chủ quan khinh địch. Như vậy thì các chú sẽ thu được nhiều thành tích vẻ vang hơn nữa.

Bác mong các chú cho Bác biết rõ tên tuổi các đồng chí: Đại, Thìn, Trì và cô Thép. Chuyển lời khen ngợi của Bác cho Ban quân y và đồng bào làng Lai Xá và những làng đã ra sức giúp đỡ bộ đội.

Bác chờ nhiều tin thắng lợi của các chú.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 3 nǎm 1952
HỒ CHÍ MINH

Sách Hồ Chủ tịch với các
lực lượng vũ trang nhân dân, Nxb. Quân đội nhân dân, Hà Nội, 1962, tr.132.
cpv.org.vn

Advertisement