Thất cửu – sáu mươi ba tuổi (1953)

Nhân vị ngũ tuần thường thán lão,

Ngã kim thất cửu chính khang cường.

Tự cung thanh đạm tinh thần sảng,

Tố sự thung dung nhật nguyệt trường.

1953

Dịch nghĩa:

BẢY CHÍN

Thường người ta chưa đến nǎm mươi tuổi đã tự than già,

Mình nay sáu mươi ba tuổi vẫn đang khỏe mạnh.

Sống cách thanh đạm tinh thần sáng suốt,

Làm việc thong dong, ngày tháng dài.

1953

Dịch thơ

SÁU MƯƠI BA TUỔI

Chưa nǎm mươi đã kêu già,
Sáu ba, mình vẫn nghĩ là đương trai.
Sống quen thanh đạm nhẹ người,
Việc làm tháng rộng ngày dài ung dung .

1953

Viết bằng chữ Hán.
Sách Hồ Chí Minh: Tuyển tập vǎn học,
Nxb. Vǎn học, Hà Nội, 1995, t.3, tr.193-194.
cpv.org.vn

Advertisement