Thư gửi lớp chỉnh Đảng Liên khu V (1953)

Thân ái gửi lớp chỉnh Đảng L.K.5,

Cuộc kháng chiến của ta nhất định thắng lợi, song phải trường kỳ và gian khổ.

Mục đích chỉnh Đảng là để dùi mài cán bộ và đảng viên thành những chiến sĩ xứng đáng là người đày tớ của nhân dân. Vậy:

– Lập trường giai cấp vô sản phải vững chắc.

– Phải làm đúng chính sách của Đảng và của Chính phủ và theo đúng đường lối quần chúng trong mọi việc.

– Phải triệt để chống bệnh quan liêu, hình thức, tham ô, lãng phí.

– Phải thật sự thi hành dân chủ trong Đảng và trong quần chúng.

– Phải thật thà tự phê bình và phê bình, phải học tập chủ nghĩa Mác-Lênin và thấm nhuần chính sách của Đảng để luôn luôn tiến bộ.

– Thái độ học tập phải nghiêm chỉnh, tự kiểm thảo phải thật thà.

Mong các cô các chú quyết tâm thi đua thực hiện những điều đó, để trở nên những cán bộ và đảng viên xứng đáng.

Bác thay mặt T.Ư. gởi 3 giải thưởng cho toàn lớp và 1 giải thưởng cho anh em nông dân giúp việc cho lớp.

Chào thân ái và quyết thắng.

Viết nǎm 1953.
Bản thảo bức thư lưu tại
Cục lưu trữ Vǎn phòng
Trung ương Đảng.
cpv.org.vn

Advertisement