Thư gửi cán bộ cung cấp và đồng bào dân công (12-1953)

Thu – Đông nǎm nay, các cô các chú lại ra tiền tuyến để cùng bộ đội diệt giặc, để giải phóng đồng bào ta.

Bác gởi lời thǎm các cô các chú, và mong các cô các chú ra sức thi đua:

– chịu đựng gian khổ,

– vượt mọi khó khǎn,

– giúp sức bộ đội, tranh nhiều thắng lợi,

– hoàn thành nhiệm vụ vượt mức.

Đồng thời các cô các chú phải giữ vững chính sách của Đảng và của Chính phủ.

Bác chờ thành tích của các cô các chú để khen thưởng.

Chào thân ái và quyết thắng
HỒ CHÍ MINH

Viết vào tháng 12-1953.
Tài liệu của Bảo tàng
Cách mạng Việt Nam.
cpv.org.vn

Advertisement