Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư – Chủ nhiệm họ Hầu tặng một bộ sách

Hầu chủ nhiệm ân tặng nhất bộ thư

Khoảnh thừa chủ nhiệm tống thư lai,

Độc bãi tinh thần giác đốn khai;

Lãnh tụ vĩ ngôn như tại nhĩ,

Thiên biên oanh động nhất thanh lôi.

Chủ nhiệm họ Hầu tặng một bộ sách

Vừa rồi được Chủ nhiệm đưa sách đến cho,

Đọc xong, thấy tinh thần đột nhiên mở mang;

Lời lãnh tụ như còn vẳng bên tai,

Khác nào một tiếng sấm ầm vang nơi chân trời.

Sách ngài Chủ nhiệm mới đưa sang,

Đọc đoạn, tinh thần chợt mở mang;

Còn vẳng bên tai lời lãnh tụ,

Chân trời một tiếng sấm rền vang.

Đỗ VǍN Hỷ dịch
cpv.org.vn

Advertisement