Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động – Được lệnh trên cho đi lại ngoài buồng giam 419

Mông thượng lệnh chuẩn xuất lung hoạt động

Cửu nhàn lưỡng cước nhuyễn như miên,

Kim thí hành hành lũ dục điên;

Phiến khắc dĩ vǎn Ban trưởng hám:

“Phản lai, bất chuẩn tái trì diên”.

Được lệnh trên cho đi lại ngoài buồng giam

Nhàn rỗi lâu ngày, hai chân mềm như bông,

Nay mới đi thử vài bước đã lảo đảo mấy lần chực ngã;

Chốc lát đã nghe Ban trưởng quát:

“Quay lại! Không được rềnh ràng nữa!”.

Nghỉ lâu, chân tựa bông mềm nhũn,

Đi thử, hôm nay muốn ngã quay;

Chốc lát đã nghe cai ngục quát:

“Không rềnh ràng nữa, phải vào ngay!”.

Đỗ VǍN Hỷ dịch
cpv.org.vn

Advertisement