Cửu vũ – Mưa lâu

CỬU VŨ

Cửu thiên hạ vũ, nhất thiên tình,

Khả hận thiên công một hữu tình!

Hài phá, lộ nê, ô liễu cước,

Nhưng tu nỗ lực hướng tiền hành.

MƯA LÂU

Chín ngày mưa, một ngày tạnh,

Đáng giận ông trời thật vô tình!

Giày rách, đường lầy, lấm cả chân,

Nhưng vẫn phải gắng sức đi lên phía trước.

Một ngày hửng nắng, chín ngày mưa,

Trời thật vô tình, đáng giận chưa!

Giày rách, đường lầy, chân lấm láp,

Vẫn còn dấn bước dặm đường xa.

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn