Bất miên dạ – Đêm không ngủ

BẤT MIÊN DẠ

Mang mang trường dạ bất nǎng miên,

Ngã tố tù thi bách kỷ thiên;

Tố liễu nhất thiên thường các bút,

Tòng lung môn vọng tự do thiên.

ĐÊM KHÔNG NGỦ

Đêm dài mênh mang không ngủ được,

Ta làm thơ tù đã hơn trǎm bài;

Làm xong mỗi bài thường gác bút,

Trông qua cửa tù, ngóng trời tự do.

Nǎm canh thao thức không nằm,

Thơ tù ta viết hơn trǎm bài rồi;

Xong bài, gác bút nghỉ ngơi,

Nhòm qua cửa ngục, ngóng trời tự do.

NAM TRÂN dịch

Bản dịch khác:

Thǎm thẳm đêm dài không ngủ được,

Trong tù viết đã trǎm bài thơ;

Mỗi bài viết đoạn, ta dừng bút,

Cửa ngục nhìn ra: trời tự do!

HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn

Advertisement