Tích quang âm – Tiếc ngày giờ

Tích Quang Âm

Thương thiên hữu ý toả anh hùng,

Bát nguyệt tiêu ma cốc trất trung;

Xích bích thốn âm chân khả tích,

Bất tri hà nhật xuất lao lung .

Tiếc ngày giờ

Trời xanh cố ý hãm anh hùng

Tám tháng đã mòn mỏi trong chốn gông cùm;

Tấc bóng nghìn vàng, thật đáng tiếc,

Chẳng biết ngày nào thoát khỏi vòng lao tù?

Trời xanh cố ý hãm anh hùng,

Cùm xích tiêu ma tám tháng ròng;

Tấc bóng nghìn vàng, đau xót thực,

Bao giờ thoát khỏi chốn lao lung?

Nam Trân dịch
cpv.org.vn

Advertisement