Chính trị bộ cấm bế thất – Nhà giam của Cục chính trị

CHÍNH TRỊ BỘ CẤM BẾ THẤT

Nhị xích 1 khoát hề tam xích trường,

Tứ nhân trú thử nhật bàng hoàng;

Yếu thân thân cước dã bất khả,

Nhân vị đa nhân, thiểu địa phương.

NHÀ GIAM CỦA CỤC CHÍNH TRỊ

Hai thước rộng và ba thước dài,

Bốn người suốt ngày quanh quẩn trong đó;

Muốn duỗi chân một tý cũng không được,

Bởi người đông mà đất lại hẹp.

Ba thước chiều dài hai thước rộng,

Bốn người chen chúc ở bên trong;

Duỗi chân một tý cũng không thể,

Nhà hẹp mà người lại quá đông.

HUỆ CHI dịch

Bản dịch khác:

Hai thước rộng, ba thước dài,

Ngày đêm luẩn quẩn bốn người tù nhân;

Mỏi chân, không chỗ duỗi chân,

Người đông, phòng hẹp, khó phần trở xoay.

KHƯƠNG HỮU DỤNG dịch
cpv.org.vn