Đáo Đệ tứ chiến khu chính trị bộ – Đến Cục chính trị chiến khu IV 395

ĐÁO ĐẸ TỨ CHIẾN KHU CHÍNH TRỊ BỘ

Giải quá Quảng Tây thập tam huyện,

Trú liễu thập bát cá giam phòng;

Thí vấn dư sở phạm hà tội ?

Tội tại vị dân tộc tận trung!

ĐẾN CỤC CHÍNH TRỊ CHIẾN KHU IV

Giải khắp mười ba huyện tỉnh Quảng Tây,

Dừng chân qua mười tám nhà lao;

Thử hỏi ta phạm tội gì ?

Tội tận trung với dân tộc!

Quảng Tây giải khắp mười ba huyện,

Mười tám nhà lao đã ở qua;

Phạm tội gì đây? Ta thử hỏi,

Tội trung với nước, với dân à ?

NAM TRÂN dịch
cpv.org.vn

Advertisement