Mộng ưu đãi – Được ưu đãi

MỘNG ƯU ĐÃI

Ngật câu phạn thái, thụy câu chiên,

Hựu cấp linh tiền mãi báo, yên;

Chủ nhiệm Lương công ưu đãi ngã,

Ngã tâm cảm khích bất thǎng nghiên (ngôn).

ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Ǎn đủ cơm rau, ngủ đủ chǎn đắp,

Lại cho tiền mua báo, mua thuốc hút;

Chủ nhiệm họ Lương ưu đãi ta,

Lòng ta cảm kích không thể nói xiết.

Ǎn có cơm rau, ngủ có mền,

Báo xem, thuốc hút: cấp cho tiền;

Ông Lương chủ nhiệm đãi ta hậu,

Cảm kích lòng ta, nói chẳng nên.

HUỆ CHI dịch

Ngật câu phạn thái, thụy câu chiên,

Hựu cấp linh tiền mãi báo, yên;

Chủ nhiệm Lương công ưu đãi ngã,

Ngã tâm cảm khích bất thǎng nghiên (ngôn).

ĐƯỢC ƯU ĐÃI

Ǎn đủ cơm rau, ngủ đủ chǎn đắp,

Lại cho tiền mua báo, mua thuốc hút;

Chủ nhiệm họ Lương ưu đãi ta,

Lòng ta cảm kích không thể nói xiết.

Ǎn có cơm rau, ngủ có mền,

Báo xem, thuốc hút: cấp cho tiền;

Ông Lương chủ nhiệm đãi ta hậu,

Cảm kích lòng ta, nói chẳng nên.

HUỆ CHI dịch
cpv.org.vn

Advertisement