Dương Đào bệnh trọng – Dương Đào ốm nặng

DƯƠNG ĐÀO BỆNH TRỌNG

Vô đoan bình địa khởi ba đào,

Tống nhĩ Dương Đào nhập toạ lao;

“Thành hoả trì ngư” kham hạo thán,

Nhi kim nhĩ hựu khái thành lao.

DƯƠNG ĐÀO ỐM NẶNG

Không dưng đất bằng bỗng nổi sóng,

Đưa anh, Dương Đào, vào ngồi tù;

“Cháy thành vạ lây”, đáng thở than biết mấy,

Mà nay, anh lại mắc chứng lao.

Sóng dậy đất bằng hỏi cớ sao,

Đẩy anh vào ngục, anh Dương Đào;

Cháy thành lây vạ, buồn khôn xiết,

Nay lại thương anh mắc chứng lao.

HOÀNG TRUNG THÔNG dịch
cpv.org.vn

Advertisement