Thư gửi giám mục Lê Hữu Từ

Hà Nội, ngày 23 tháng 3 nǎm 1946

Kính gửi: Cụ Giám mục Lê Hữu Từ, Phát Diệm Thưa Cụ, Chính phủ dự bị phái đại biểu vào miền Nam Trung Bộ để uý lạo đồng bào trong đó. Vì ở miền đó cũng có nhiều đồng bào công giáo, nên tôi muốn nhờ Cụ chọn cho một vị linh mục thân tín của Cụ cùng đi với các đại biểu của Chính phủ vào thǎm đồng bào ta. Xin Cụ trả lời ngay cho tôi biết.

Kính chúc Cụ được luôn luôn mạnh khoẻ.

Hồ Chí Minh

Bản chụp bút tích, lưu tại Viện Hồ Chí Minh
cpv.org.vn