Quyết nghị của cuộc liên tịch Hội nghị các chính đảng ngày 23-2-1946

1- Thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến:

Sau những cuộc liên tịch hội nghị đại biểu các chính đảng do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Phó Chủ tịch Nguyễn Hải Thần chủ toạ, toàn thể nghị quyết thành lập Chính phủ liên hiệp kháng chiến theo những điều kiện sau đây:

a) Chính phủ liên hiệp kháng chiến gồm có 10 bộ:

1. Nội vụ 6. Kinh tế

2. Quốc phòng 7. Xã hội

3. Ngoại giao 8. Tư pháp

4. Tài chính 9. Giao thông công chính

5. Giáo dục 10. Canh nông

b) Phân nhiệm:

– Hai bộ Quốc phòng và Nội vụ do những vị không đảng phái giữ.

– Các bộ Tài chính, Giáo dục, Giao thông công chính, Tư pháp do Việt Minh và Việt Nam Dân chủ đảng giữ.

– Các bộ Ngoại giao, Kinh tế, Xã hội, Canh nông do Việt Nam Quốc dân đảng và Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội giữ.

c) Để tỏ rõ tính cách thống nhất quốc gia của Chính phủ liên hiệp kháng chiến, hai bộ Giao thông công chính và Canh nông sẽ dành cho đồng bào Nam Bộ. Trong khi đại biểu Nam Bộ chưa tựu chức, Bộ Giao thông công chính sẽ do Việt Minh hoặc Việt Nam Dân chủ đảng phụ trách, Bộ Canh nông sẽ do Việt Nam Quốc dân đảng hoặc Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội phụ trách.

đ) Tên các Bộ trưởng sẽ công bố sau khi Quốc hội truy nhận.

2- Thành lập Uỷ viên kháng chiến hội.

Một Kháng chiến uỷ viên hội gồm có 9 vị sẽ thành lập để chuyên lo việc kháng chiến. Tên 9 uỷ viên sẽ công bố sau khi Quốc hội truy nhận.

3- Thành lập Quốc gia cố vấn đoàn.

Một Quốc gia cố vấn đoàn do Cố vấn tối cao Vĩnh Thuỵ làm Đoàn trưởng và gồm có những vị có đạo đức kinh nghiệm sẽ thành lập để giúp ý kiến cho Chính phủ.

Tên các vị đó sẽ được công bố sau khi Quốc hội truy nhận.

Toàn thể đại biểu có mặt trong hội nghị liên tịch đã đồng ý đǎng lên báo bản quyết nghị này.

Làm tại Hà Nội, ngày 25 tháng 2 nǎm 1946

Việt Minh Việt Nam Cách mệnh đồng minh hội

Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần
Nguyễn Công Truyền, Nguyễn Thức

Dân chủ Việt Nam Quốc dân đảng:

Đỗ Đức Dục, Nguyễn Tường Tam
Hoàng Văn Đức, Vũ Hồng Khanh

Báo Độc lập, số 85,
ngày 26-2-1946.
cpv.org.vn

Advertisement