Đoàn kết

Ngày 24-12-1945, chúng tôi là Hồ Chí Minh, Nguyễn Hải Thần và Vũ Hồng Khanh, thay mặt cho Việt Minh, Quốc dân đảng và Cách mệnh đồng minh hội cùng ký tên công nhận các điều ước sau đây:

1) Độc lập trên hết, đoàn kết trên hết. Cǎn cứ vào thái độ thân ái, tinh thành cùng nhau thảo luận để giải quyết hết thảy những vấn đề khó khǎn trước mắt. Ai dùng ngang vũ lực gây nên những cuộc nội loạn sẽ bị quốc dân ruồng bỏ.

2) Kể từ ngày 25-12-1945, đôi bên phải ủng hộ một cách thiết thực cuộc Tổng tuyển cử, Quốc hội và kháng chiến.

3) Bắt đầu từ ngày 25-12-1945, đôi bên đều đình chỉ hết thảy những việc công kích nhau bằng ngôn luận và hành động.

Ký tên: Hồ Chí Minh

Nguyễn Hải Thần

Vũ Hồng Khanh

Báo Cứu quốc, số 126,
ngày 26-12-1945.
cpv.org.vn

Advertisement