Gửi các cháu nhi đồng cả nước (27-9-1947)

Tết Trung thu là của các cháu. Trǎng thu soi xuống các cháu êm ái như một người mẹ lành.

Nhưng trong thời kỳ nô lệ, các cháu không được ǎn Tết Trung thu.

Từ ngày nước ta được độc lập, các cháu được ǎn Tết Trung thu vui vẻ.

Nǎm nay vì thực dân hung ác, muốn cướp nước ta, chúng ta phải ra sức kháng chiến để giữ lấy Tổ quốc, để các cháu khỏi phải làm nô lệ. Người lớn kháng chiến, trẻ con cũng kháng chiến.

Vì vậy nǎm nay nhiều cháu xa cha rời mẹ, tản cư đến núi đỏ rừng xanh. Nhiều cháu chịu khó nhọc hǎng hái giúp việc các anh trong bộ đội. Các cháu ở hậu phương, thấy đồng bào hy sinh cực khổ, không nỡ ǎn Tết Trung thu vui sướng một mình.

Thấy các cháu không được ǎn Tết, lòng Bác rất áy náy, và thêm cǎm giận bọn thực dân phản động Pháp. Chắc các cháu cũng vậy nhỉ?

Bác hứa với các cháu : Các bác, các chú, toàn cả đồng bào, sẽ ra sức tranh đấu, để sớm đuổi bọn thực dân phản động, để trường kỳ kháng chiến sớm thắng lợi, thống nhất độc lập sớm thành công, để các cháu được ǎn Tết Trung thu vui vẻ như nǎm kia, nǎm ngoái. Và Bác sẽ ǎn Tết vui vẻ với các cháu, gửi kẹo bánh cho các cháu.

Bác khuyên các cháu ra sức học hành, làm việc. Nǎm nay chúng ta không ǎn Tết, nǎm sau chúng ta sẽ ǎn Tết linh đình hơn.

Bác hôn các cháu
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, số 713,
ngày 27-9-1947.
cpv.org.vn