Thư gửi chị Phạm Thị Phượng (11-6-1948)

Gửi cô Phạm Thị Phượng, xã An Ninh,

huyện Kiến Xương, Thái Bình,

Bác gửi lời khen cháu đã đỗ thứ nhất trong tỉnh. Mong cháu cố gắng học thêm, và trong cuộc thi đua ái quốc cháu cũng ra sức xung phong như trong việc học bình dân học vụ thì Bác sẽ rất vui lòng.

Bác hôn cháu
HỒ CHÍ MINH

Báo Cứu quốc, chi nhánh
số 2, số 958, ngày 11-6-1948.
cpv.org.vn