Thư gửi đồng bào Quỳnh Côi (8-1948) (1)

Tôi rất vui mừng được Đặc uỷ đoàn Chính phủ và Uỷ ban kháng chiến hành chính tỉnh Thái Bình báo cáo rằng: cuối tháng 6 nǎm nay, toàn dân huyện Quỳnh Côi đã thoát nạn mù chữ.

Đó là một thắng lợi vẻ vang.

Ở dưới chế độ thực dân, huyện ta chỉ có 2.600 người biết chữ.

Trong 3 nǎm độc lập (mà suốt 3 nǎm ấy chúng ta phải gian nan đấu tranh chống giặc đói và giặc ngoại xâm) số người biết chữ ở huyện ta tǎng đến 43.600 người.

Chỉ một việc đó đủ chứng tỏ rằng: chế độ thực dân và phong kiến đã thất bại, chế độ dân chủ cộng hoà đã thắng lợi.

Thắng lợi đó là:

Do sự sǎn sóc của các vị phụ lão và thân hào, thân sĩ;

Do sự giúp đỡ của các cơ quan và đoàn thể;

Do sự tận tuỵ của nam nữ giáo viên;

Do lòng hǎng hái của toàn thể đồng bào trong huyện. Chúng ta cũng phải nhắc đến sự đôn đốc của Nha và Ty Bình dân học vụ.

Tôi thay mặt Chính phủ khen ngợi các nam nữ giáo viên cùng toàn thể đồng bào Quỳnh Côi đã làm kiểu mẫu trong cuộc đấu tranh chống giặc dốt.

Đồng thời tôi khuyên đồng bào cố gắng học thêm nữa cho tiến bộ thêm nữa. Tôi mừng rằng đồng bào đã được cái vinh dự là huyện đầu tiên diệt giặc dốt, thì đồng bào sẽ cố gắng để tranh cho được cái vinh dự là huyện xung phong trong cuộc Thi đua ái quốc.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 8 nǎm 1948
HỒ CHÍ MINH

Sách Những lời kêu gọi của Hồ Chủ tịch,
Nxb. Sự thật, Hà Nội, 1958, t.1, tr.269.
cpv.org.vn

——————————-

(1) Tạm ước 14-9-1946: Tên thường gọi của thoả hiệp tạm thời (Modus vivendi) giữa Việt Nam và Pháp, do Chủ tịch Hồ Chí Minh và Bộ trưởng M.Mutê ký ngày 14-9-1946, tại Pari.

Tạm ước gồm 11 điều khoản. Nội dung của các điều khoản thể hiện những thoả thuận tạm thời về một số vấn đề bức thiết có tính chất bộ phận: Chính phủ Pháp thi hành các quyền tự do, dân chủ và ngừng bắn ở Nam Bộ; Chính phủ Việt Nam nhân nhượng với Pháp một số quyền lợi về kinh tế và vǎn hoá của Pháp ở Việt Nam; quy định thời gian tiếp tục cuộc đàm phán Việt – Pháp vào tháng 1-1947.

Việc ký Tạm ước 14-9 là một thắng lợi trong sách lược ngoại giao của Chủ tịch Hồ Chí Minh để nhân dân ta có thêm thời gian chuẩn bị lực lượng tiến hành cuộc kháng chiến lâu dài. Tr.12.

Advertisement