Thư cảm ơn ông Vũ Hữu Đủng (3-1949)

Ông Vũ Hữu Đủng, chủ hiệu chè
Cộng Hoà, xã Phú Ninh, huyện Hải Hậu,
Nam Định

Cảm ơn ông đã gửi chè biếu tôi. Nước ta sĩ, nông, công, thương, binh đều phải Thi đua ái quốc.

Tôi mong hiệu của ông cũng thi đua, chế chè cho ngon, cho tốt, cho nhiều, để giúp sức phát triển thương nghiệp của nước nhà. Thế cũng là ích lợi cho kháng chiến và kiến quốc.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 3 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Bản chụp bức thư lưu tại Viện Hồ Chí Minh.
cpv.org.vn