Thư gửi “Quân nhân học báo” (4-1949)

Quân nhân phải biết võ, phải biết vǎn, võ là như tay phải, vǎn là như tay trái của quân nhân. Biết võ, biết vǎn, mới là quân nhân hoàn toàn. Muốn biết thì phải thi đua học.

Học không bao giờ cùng.

Học mãi để tiến bộ mãi.

Càng tiến bộ, càng thấy càng phải học thêm.

Chào thân ái và quyết thắng
Tháng 4 nǎm 1949
HỒ CHÍ MINH

Báo Quân nhân học báo,
số 1, tháng 6-1949.
cpv.org.vn