Thư gửi các cháu nhi đồng đội Thanh Bình (Tổ YS – 65) (5-1949)

Cảm ơn các cháu đã gửi thư cho Bác. Bác mong các cháu thi đua nhau: Hoạt động, lập công, học tập. Bác luôn luôn nhớ các cháu và theo dõi công việc của các cháu. Các cháu cố gắng lên. Ngày Bác cháu ta gặp nhau vui vẻ không xa đâu, vì ngày ta hoàn toàn thắng lợi sắp đến gần.

Bác hôn các cháu
Viết tháng 5-1949.

Báo Cứu quốc, số 1292,
ngày 12-7-1949.
cpv.org.vn