Đi thuyền trên sông Đáy (1949)

Dòng sông lặng ngắt như tờ,
Sao đưa thuyền chạy, thuyền chờ trǎng theo.
Bốn bề phong cảnh vắng teo,
Chỉ nghe cót két tiếng chèo thuyền nan.
Lòng riêng riêng những bàn hoàn,
Lo sao khôi phục giang san Tiên Rồng.
Thuyền về, trời đã rạng đông,
Bao la nhuốm một màu hồng đẹp tươi.

Viết ngày 18-8-1949.
Sách Hồ Chí Minh, Thơ,
Nxb Vǎn học, Hà Nội, 1975, tr.59.
cpv.org.vn