Thư gửi các bạn phụ trách xe hơi Bắc Cạn (1-5-1950)

(Nhờ Tổng liên đoàn lao động chuyển)

Trong thời kỳ toàn quốc chuẩn bị để chuyển mạnh sang tổng phản công, Bắc Cạn được cái vinh dự là có xe hơi chạy đầu tiên ở Việt Bắc, mà các chú:

Đào Huy Đãn: chữa máy

Hoàng Vǎn Dá: cầm máy

Hoàng Vǎn Bình: cầm máy

Lường Vǎn Cành: giúp việc

Nguyễn Vǎn Thi: giúp việc

thì có cái vinh hạnh là phụ trách chiếc xe hơi chạy đầu tiên.

Tôi được báo cáo rằng các chú rất cố gắng và cẩn thận. Thế là rất tốt.

Nhân dịp này tôi có vài lời dặn chung:

Có kết quả bước đầu ấy là do các cán bộ chính quyền và đoàn thể hợp tác chặt chẽ, công tác thiết thực, và nhờ đồng bào Bắc Cạn hǎng hái sửa đường.

Vậy từ nay, bất kỳ việc to việc nhỏ, các cán bộ đều phải giải thích rõ ràng cho mỗi một người dân đều hiểu rõ, đều vui lòng làm thì việc gì cũng sẽ thành công mau chóng, tốt đẹp. Và dặn riêng các anh em phụ trách xe hơi:

1. Tuyệt đối chớ chạy xe ban ngày.

2. Anh em phải đoàn kết chặt chẽ, hết lòng giúp đỡ lẫn nhau.

3. Sǎn sóc yêu quý cái xe như con mình.

4. Tiết kiệm dầu, than và các tài liệu.

5. Thi đua học hỏi kỹ thuật và chính trị, để cùng nhau tiến bộ mãi.

Tôi rất mong các bạn ghi nhớ và thực hành những lời dặn đó, thì mỗi người sẽ tiến bộ mau và thành công to.

Chào thân ái và quyết thắng
Ngày 1 tháng 5 nǎm 1950
HỒ CHÍ MINH

(Không được đǎng báo thư này)
Sách Bác Hồ với Bắc Thái, Ty vǎn hoá và thông tin Bắc Thái, 1979, tr.9-10.
cpv.org.vn