Tátxinhi bị tát (3-1-1952)

Trung tuần tháng 11, sau trận Hoà Bình, tướng giặc Tátxinhi huênh hoang tuyên bố: “Thắng trận này là do quân Pháp đã thắng luôn trong 10 tháng nay” .

Cũng lúc đó, tên Bộ trưởng thuộc địa Pháp tuyên bố: “Từ nay, quân Pháp tranh lại quyền chủ động”.

Nếu giặc Pháp không mất quyền chủ động, thì sao phải tranh lại ? Phải tranh lại, tức là trong 10 tháng qua, địch đã mất quyền chủ động, đã thua nhiều trận; tức là quân ta nắm quyền chủ động.

Thế là Tátxinhi đã bị bạn nó tát vào mồm.

Hơn nữa, từ trận Chợ Bến – Hoà Bình, ta đã tiêu diệt 35 đại đội địch. Cái tát ấy càng đau cho Tátxinhi hơn. Vậy có thơ rằng:

“Hỡi Tátxinhi,

Khua mồm làm chi,

Cho khổ thân mi?

Thôi thì cuốn gói, chuồn đi cho rồi!”.

C.B.

Báo Nhân dân, số 39, ngày 3-1-1952.
cpv.org.vn

Advertisement